Meer dan krenten uit de pap

kabinetsprogramma3woensdag 20 juni 2007 10:10

Lof voor de 100-dagenperiode: ,,Dit kabinet staat met z’n gezicht naar de samenleving toe en investeert in communicatie; dat is een cultuuromslag die weldadig aan doet’’, aldus Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Maar er werden ook kritische woorden gesproken in het maar liefst elf uur durende debat over het beleidsprogramma dat het kabinet 14 juni presenteerde.

,,Het beleidsprogramma bevat veel van wat de ChristenUnie tot haar speerpunten heeft gekozen: aandacht jeugd en gezin, zorg voor zwakken en kwetsbaren, maar ook gerichte investeringen in duurzaamheid. Maar ik sta hier niet om onze zegeningen in dit programma hardop na te tellen, eerder om kritisch te signaleren waar het beleidsprogramma bij ons vragen oproept, tekortschiet of ernaast zit, ’’ aldus Arie Slob.

Gratis schoolboeken
De ChristenUnie pleit al jaren voor kosteloos onderwijs: geen lesgeld én geen boekengeld. Van het eerste punt kunnen talloze ouders inmiddels profiteren, het tweede heeft nog wel wat voeten in de aarde. Toenmalig onderwijsminister Van der Hoeven stond positief tegenover de invoering van gratis schoolboeken, maar kreeg het financieel niet rond. Huidig minister Plasterk is net zo welwillend en heeft dan ook in het beleidsprogramma van het kabinet opgenomen, dat de gratis schoolboeken gefaseerd worden ingevoerd: een deel in 2008, de rest in 2009. Maar met deze gedeeltelijke invoering is de ChristenUnie niet op voorhand tevreden. Arie Slob diende een motie in die uiterste inspanning vraagt van het kabinet om de volledige invoering in schooljaar 2008/2009 te realiseren. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Deltaplan voor het Nederlandse landschap
Het beleid van de regering is gericht op het zoeken van een nieuwe balans tussen ecologie en economie, vergroting van biodiversiteit en op het tegengaan van de verrommeling van het platteland. Het ‘Deltaplan voor het Nederlandse Landschap’ geeft een krachtige impuls aan de kwaliteit van het landschap; extra wandel-, fiets en kanoroutes, meer ruimte voor biodiversiteit en het creëren van een duurzame en aantrekkelijke inkomstenbron voor de agrarische sector. De ChristenUnie vraagt het kabinet middels een aangenomen motie een plan van aanpak te maken waarin beschreven wordt op welke manier het Deltaplan tot uitvoering kan worden gebracht. Er zal een structurele financiële basis onder de uitvoering van dit landschapsplan moeten worden gelegd.

Rekeningrijden

Tien jaar geleden pleitte de RPF-fractie al via een motie voor rekeningrijden: het bezit van een auto moet betaalbaarder, het gebruik ervan moet duurder. Deze regeerperiode zal het rekeningrijden eindelijk worden ingevoerd, staat in het coalitieakkoord. In het beleidsprogramma wordt wel bevestigd dat met de invoering in deze kabinetsperiode een begin gemaakt wordt, maar niet dat het ook voor 2011 zal worden afgerond. Op vragen van Arie Slob zegde minister-president Balkenende toe dat verkeersminister Eurlings binnenkort met een notitie komt waarin uiteengezet wordt op welke manier en in welk tempo het rekeningrijden zal worden ingevoerd. Wel zegde hij reeds toe dat er vanaf het begin met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt: autorijden wordt niet overal en op elk tijdstip even duur.

Participatie
De ChristenUnie is blij met de vele aandacht die het kabinet geeft aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. Fractievoorzitter Slob vroeg wel om meer concrete maatregelen en middelen om mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen. Ook stelde hij kritische vragen bij het streven van het kabinet om over tien jaar vier van de vijf Nederlanders aan een betaalde baan wilt binden? Die doelstelling– ‘80 procent arbeidsparticipatie in 2016’ – moet niet ten koste gaan van de tijd en energie die mensen nodig hebben om naast hun baan ook vrijwilligerswerk te doen, en om arbeid te combineren met zorg voor hun naaste en voor hun kinderen. Slob: ,,Betaalde arbeid is voor ouders belangrijk, maar voor ouders heeft het welzijn van hun kind voorrang. Ik las ergens dat ouders per saldo vaker kiezen voor hun kind dan voor hun bankrekening. Gelukkig maar.’’

Overleg met werkgevers en –nemers

Het kabinet heeft de afgelopen weken met veel burgers en organisaties om de tafel gezeten, maar één belangrijke ontmoeting heeft nog niet plaatsgevonden: de zogenoemde participatietop. Terwijl een indringend overleg met werknemers en –gevers wel nodig is. Om bijvoorbeeld inderdaad die 200.000 mensen aan het werk te helpen die nu nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Om het project ‘Iedereen doet mee’ te kunnen realiseren.
Direct voorafgaand aan het debat over het beleidsprogramma werd bekend dat de ‘participatietop’ woensdag 27 juni wordt gehouden. Tal van onderwerpen zullen daar ter sprake komen, zoals arbeidsmarktbeleid, scholing en opleidingen, WW en flexibilisering en de betekenis van het ontslagrecht daarvoor. Arie Slob benadrukte in het debat dat de Kamerfractie van de ChristenUnie op voorhand niet gebonden is aan welk voorstel of welke uitkomst van het overleg dan ook. Wanneer een uitkomst van de bijeenkomst bijvoorbeeld afspraken bevat over ontslagrecht of –vergoeding, zal de ChristenUnie-fractie die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid beoordelen; er is geen sprake van dat de fractie reeds akkoord is gegaan met een feitelijke aantasting van het ontslagrecht.

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Meer dan krenten uit de pap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden