PvdA en ChristenUnie scoren hoog bij migrantenkiezers

dinsdag 25 januari 2005 14:51

Uit onderzoek onder christelijke migrantenorganisaties in Nederland blijkt, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dat de ChristenUnie kan rekenen op 24% van de christenmigranten. Dit zou een groei zijn van 5% ten opzichte van de laatste verkiezingen in 2003 (19%). Volgens schattingen zijn er in Nederland 650.000 christenmigranten.
 
De PvdA zou nu de meeste stemmen trekken met 32%. Het CDA ziet zijn aanhang onder de christenmigranten van 16% in 2003 slinken tot 4%. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een migrantenonderzoek, dat in opdracht van de ChristenUnie werd uitgevoerd door een student van de Universiteit van Nijmegen. Er zijn 160 migrantenorganisaties gevraagd een enquête in te vullen. In totaal hebben 42 christelijke migrantenorganisaties meegewerkt aan het onderzoek.
 
Opmerkelijk was verder dat 20% aangeeft, overwogen te hebben om op de ChristenUnie te stemmen, maar dat ze hiervan afzagen, omdat ze de partij te klein vonden (25%) of te weinig wisten van de partij (25%). Belangrijkste reden om wel op de ChristenUnie te stemmen is, dat het een principiële en uitgesproken christelijke partij is (58%). Onder de christelijke migrantenorganisatie in het onderzoek zijn de Surinamers, Ghanezen en Indonesiërs het meest vertegenwoordigd en komt men voor het grootste deel uit de evangelische/ pinksterkerken en de katholieke kerk. De onderwerpen gezondheidzorg, normen en waarden, onderwijs en veiligheid scoren het hoogst als het gaat om thema’s waarvoor men zich interesseert. Als problemen worden financiën en discriminatie het meest genoemd.
 
Eerder heeft de ChristenUnie ook een kleinschaliger migrantenonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek eveneens dat er grote belangstelling is voor de ChristenUnie onder met name evangelische migranten.
 
Vanwege deze grote belangstelling onder christenmigranten organiseert de migrantenwerkgroep van de ChristenUnie sinds een jaar migrantentalkshows in het land. Joël Voordewind, coördinator van deze migrantenwerkgroep, zegt verheugd te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. “De groei van migrantenkiezers en het potentieel is voor ons een steun in de rug en het onderzoek geeft ons ook specifieke informatie over de interesses en problemen binnen deze groep christenmigranten.”
Afgelopen zaterdag werd de vierde migranten-talkshow gehouden in Den Haag. Hier gingen verschillende vertegenwoordigers van migrantenkerken in gesprek met het Tweede-Kamerlid Tineke Huizinga (ChristenUnie). Naast thema’s als integratie en huisvesting voor migrantenkerken was er een optreden van zanger Tylio Lobman en stand-up comedian dr. Johnny Love en natuurlijk migrantenhapjes.
 
 
Onderzoeksresultaten
 
Van augustus tot december 2004 is er een onderzoek uitgevoerd onder christenmigranten. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat het stemgedrag van christenmigranten is. Stemmen ze bij landelijke verkiezingen? Zo ja, waarop en zo nee, waarom niet?
 
Mensen van elf verschillende achtergronden hebben meegedaan aan dit onderzoek. De meeste mensen kwamen uit Ghana, Indonesië en Suriname.
 
Geboorteland respondent
Percentage
Congo
4,9
Curaçao
7,3
Ghana
17,1
Indonesië
12,2
Irak
2,4
Italië
2,4
Nederland
7,3
Nigeria
7,3
Pakistan
2,4
Porto Rica
2,4
Suriname
34,1
Totaal N
100,0
 
Ook is in dit onderzoek gevraagd naar de kerkelijke achtergrond. Het wekt geen verbazing dat verreweg de meeste christenmigranten niet naar traditionele kerken gaan, maar naar evangelische gemeenten (hierbij wordt ook de evangelische broedergemeente gerekend) en pinkstergemeenten.
 
Soort kerk of gemeente
Percentage
Rooms-Katholiek
17,5
Protestantse Kerk Nederland
5,0
Nederlands gereformeerde kerken
5,0
Evangelische gemeente
22,5
Pinkstergemeente
32,5
Apostolische gemeente
5,0
Molukse / Indonesische kerk
12,5
Totaal N
100,0
 
Uit dit onderzoek bleek dat 70 procent van de christenallochtonen wel naar de stembus is gegaan in 2003. Hiervan heeft het grootste deel op de PvdA gestemd (27,5%). Daarna werd het meest op de ChristenUnie gestemd (17,5%).
 
Partij 2003
Percentage
PvdA
27,5
VVD
2,5
CDA
15,0
Groenlinks
5,0
SP
2,5
ChristenUnie
17,5
Niet gestemd
30,0
Totaal N
100,0
 
De grootste reden om niet te stemmen was dat deze mensen geen stemrecht hebben. Maar het bleek ook dat een gedeelte geen vertrouwen heeft in de politiek. 18,2 % is niet naar de stembus gegaan omdat ze dachten dat het toch niet uitmaakt of ze stemmen of niet.
 
Reden niet stemmen 03
Percentage
Ik heb geen stemrecht
45,5
Het maakt toch niet uit of ik stem of niet
18,2
Om een andere reden, namelijk
36,4
Totaal N
100,0
 
Als deze groep nu naar de stembus zou gaan, zou de PvdA aanmerkelijk populairder zijn met 40 % van de stemmen. Ook de ChristenUnie zou ook op een groter deel van de stemmen mogen rekenen onder christenallochtonen (30%). Deze resultaten zijn enigszins vertekend omdat de groep die geen stemrecht heeft niet meer mee wordt geteld. Als je deze wel zou meetellen kom je op de percentages die in de meest rechtse kolom staan.
 
Partij nu
Percentage
Partij nu
Percentage
PvdA
40,0
PvdA
35,3
VVD
1,7
VVD
1,5
CDA
5,0
CDA
4,4
Groenlinks
3,3
Groenlinks
2,9
SP
3,3
SP
2,9
ChristenUnie
30,0
ChristenUnie
26,5
Ik zou niet gaan stemmen
16,7
Ik zou niet gaan stemmen
14,7
Totaal N
100,0
Geen stemrecht
11,8
 
 
Totaal N
100
 
Een op de zes mensen zou bij deze verkiezingen weer niet gaan stemmen. Hierbij is de groep die geen stemrecht niet meer meegeteld. Het blijkt dat 60 % niet zou gaan stemmen omdat ze teleurgesteld zijn in politieke partijen en 40 % niet zou gaan stemmen omdat ze denken dat het toch niet uitmaakt of ze stemmen of niet.
 
Reden niet stemmen nu
Percentage
Het maakt toch niet uit of ik stem of niet
40,0
Ik ben teleurgesteld in politieke partijen
60,0
Totaal N
100,0
 
Aan de mensen die niet op de ChristenUnie hebben gestemd is gevraagd of ze overwogen hebben op de Christenunie te stemmen. 27,6 procent van de mensen heeft wel overwogen om op de ChristenUnie te stemmen, maar heeft het desondanks niet gedaan. Verreweg de grootste redenen waren dat de partij te klein is en omdat ze het niet duidelijk vonden waar de ChristenUnie voor staat.
Ook is gevraagd aan de mensen die wel op de ChristenUnie hebben gestemd of zouden gaan stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn waarom ze op de ChristenUnie zouden stemmen. De meest voorkomende reden was omdat de ChristenUnie een uitgesproken christelijke partij is. Ook zouden mensen op de ChristenUnie stemmen omdat de ChristenUnie een principiële partij is.
 
 
Overwogen op cu stemmen?
 
 Percentage
Ja
27,6
Nee
72,4
Totaal
100
 
Waarom ChristenUnie
Percentage
Omdat het een principiële partij is
25,8
ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij
32,3
Vanuit de traditie (RPF/GPV)
0
Andre Rouvoet (lijsttrekker) spreekt me aan
19,4
Het partijprogramma van de ChristenUnie spreekt mij aan
3,2
Anders, namelijk
19,4
Totaal
100
 
Waarom geen ChristenUnie
Percentage
ChristenUnie is te klein om invloed te hebben
25,9
Om strategische redenen
7,4
Niet duidelijk waar de ChristenUnie voor staat
25,9
Het partijprogramma van de ChristenUnie spreekt me niet aan
11,1
Andre Rouvoet (lijsttrekker) spreekt me niet aan
3,7
Anders, namelijk
25,9
Totaal
100
 
 
Labels
Werkgroep multicultureel

« Terug

Reacties op 'PvdA en ChristenUnie scoren hoog bij migrantenkiezers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > januari

Geen berichten gevonden