Moties Slob over terughoudendheid Europa aangenomen

Europa-vlaggendonderdag 24 maart 2011 16:54

De Tweede Kamer heeft twee door Arie Slob ingediende moties aangenomen in het debat over de Europese Top. In de eerste motie is de regering verzocht niet in te stemmen met aanvullende Europees afdwingbare afspraken. Slob: “Hiermee gaan we het overdragen van soevereiniteit aan Europa tegen.” In de tweede motie verzoekt de ChristenUnie terughoudendheid van de regering als het gaat om instemming met het Europees noodfonds. Slob: “Door de opstelling van Duitsland en Finland is het nog niet gelukt een definitief akkoord te bereiken over het noodfonds. De regering moet daarom slechts onder voorbehoud instemmen met het pakket totdat de definitieve afspraken helder zijn en het parlement daarmee heeft ingestemd.”

De Tweede Kamer heeft de volgende moties van Arie Slob aangenomen:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de motie Slob is aangenomen, waarin opgeroepen wordt geen beweging naar een Europese politieke unie te maken,

Overwegende dat het kabinet heeft uitgesproken dat lidstaten elkaar wel ‘de maat zullen nemen’, maar elkaar ‘niet de wet voor zullen schrijven’,

Constaterende dat het concurrentiepact voor de Euro daarentegen wel vastlegt dat de lidstaten jaarlijks afdwingbare, nationale verbintenissen moeten aangaan, waarbij het best presterende land de norm zal zijn,

Van mening dat voor wat betreft de eurozone niet meer dan twee criteria verdragrechtelijk vastgelegd en daarmee afdwingbaar zijn, te weten een schuldennorm van maximaal 60% BBP en een begrotingstekort van maximaal 3%,

Verzoekt de regering niet in te stemmen met aanvullende Europees afdwingbare afspraken, op het niveau van te nemen maatregelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Slob


Deze motie is mede ondertekend door de leden Plasterk (PvdA), Harbers (VVD) en Blanksma-Van den Heuvel (CDA). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het kabinet tot nu toe telkens heeft benadrukt geen deelbesluiten te nemen, maar het hele pakket rondom tijdelijk noodfonds, permanent noodfonds en coördinatie van economisch beleid in samenhang te beoordelen.

Constaterende dat het deze week vanwege de opstelling van Duitsland en Finland niet gelukt is om een definitief akkoord te bereiken over het tijdelijk noodfonds, waarmee er dus op dit moment geen samenhangend pakket van maatregelen op tafel ligt,

Verzoekt de regering slechts onder voorbehoud in te stemmen met het nu voorliggende pakket totdat definitief duidelijk is wat de gemaakte afspraken over het tijdelijke noodfonds zijn en het parlement daarmee heeft ingestemd;

En gaat over tot de orde van de dag,

Slob

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Moties Slob over terughoudendheid Europa aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden