ChristenUnie: Bleker moet bemiddelen voor spieringvissers

woensdag 25 januari 2012 14:25

Tweede Kamerlid Arie Slob heeft vandaag via Kamervragen opheldering gevraagd over de vergunning voor het vissen op spiering door beroepsvissers op het IJsselmeer. Arie Slob: “Visserij op spiering wordt eens in de paar jaar toegestaan als de visstand voldoende is. Dit jaar zijn de normen gehaald en vorige week heeft staatssecretaris Bleker een vergunning afgeven. Sportvisserij Nederland heeft echter bezwaar aangetekend bij de provincie Friesland tegen de door de provincie verleende vergunning volgens de Natuurbeschermingswet. Een commissie van de provincie heeft geadviseerd dit bezwaar toe te wijzen. Het lijkt er op dat de provincie en het Rijk verschillend omgaan met de cijfers over de visstand. Ik wil helderheid welke normen nu gelden. Het kan niet zo zijn dat Rijk en provincie de normen verschillend hanteren.”

Volgende week doet de Raad van State uitspraak over het verzoek van Sportvisserij Nederland om als voorlopige voorziening de provinciale vergunning volgens de natuurbeschermingswet te schorsen totdat er onherroepelijk uitspraak is gedaan. Arie Slob: “Ik vrees dat deze procedures te lang duren. Er moet snel duidelijkheid komen want het visseizoen is al begonnen. Ik roep de staatssecretaris op in deze kwestie te bemiddelen.”

 

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over vergunningen voor vissen op spiering.

Klopt het dat u op basis van visstandbemonsteringen die getoetst zijn aan de vastgestelde drempelwaarde op 17 januari 2012 toestemming heeft verleend voor 2012 voor de visserij op spiering op het IJsselmeer en Markermeer en dat de provincie Friesland hiervoor op 1 juli 2011 een NB-wet vergunning heeft afgegeven?

  1. Op welke gronden kunnen provincies nu voldaan is aan de drempelwaarde (2100 spiering / hectare) een NB-wet vergunning weigeren?
  2. Klopt het dat Sportvisserij Nederland bij de provincie Friesland bezwaar heeft aangetekend op alle verleende NB-wet vergunningen voor beroepsmatige visserij op het IJsselmeer?
  3. Klopt het dat de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften op 19 december 2011 de bezwaren van Sportvisserij Nederland heeft geadviseerd het bezwaar voor spiering toe te wijzen? Klopt het dat hierbij onder andere als argument is gebruikt dat de drempelwaarde op specifieke locaties niet gehaald zou worden terwijl het hiervoor vastgestelde protocol uitgaat van een gewogen gemiddelde voor genoemde meren? Wat is uw oordeel over deze verschillende omgang met de drempelwaarde door landelijke en provinciale overheid?
  4. Bent u ermee bekend dat Sportvisserij Nederland op 9 januari 2012 bij de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend om de NB-wet vergunningen te schorsen totdat er in hoogste instantie onherroepelijk uitspraak is gedaan en de Raad van State op 3 februari aanstaande uitspraak hierover doet?
  5. Hoe lang duurt het in geval van een eventuele voorlopige voorziening totdat er in hoogste instantie onherroepelijk uitspraak is gedaan? Kan dit nog voor de start van het visseizoen?
  6. Kunt u aangeven of voor het Markermeer wel een NB-wet vergunning is verstrekt?
  7. Waarom is er sprake van twee aparte vergunningen door twee overheden (Rijk/provincie)? Ziet u mogelijkheden de vergunningsprocedure aan te passen zodat er sprake is van één integrale vergunning?
  8. Bent u bereid in deze kwestie te bemiddelen tussen de beroepsvissers, de sportvissers en de provincie Friesland zodat op korte termijn duidelijkheid komt over de vergunning voor beroepsvissers om te vissen op spiering?
Labels
Arie Slob
Natuur en Milieu
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden