ChristenUnie wil bewustzijn gevolgen scheiding vergroten

Esme lachwoensdag 08 februari 2012 16:00

De ChristenUnie wil dat er een groter bewustzijn is over de gevolgen van een echtscheiding. ChristenUnie Kamerleden Esmé Wiegman en Joël Voordewind willen tijdens de internationale Marriage Week het gezinsbeleid van het Kabinet een nieuwe impuls geven en zet daarom relatiecursussen terug op de kaart. Wiegman: ,,De persoonlijke ellende die een scheiding met zich mee brengt is enorm groot, maar een echtelijke breuk heeft ook grote financiële gevolgen in de maatschappij. Relatiecursussen kunnen eraan bijdragen dat de gevolgen van een eventuele scheiding beperkt blijven.”

De maatschappij wordt elke dag geconfronteerd met de gevolgen van echtscheidingen. Uit de eindrapportage van opinieonderzoek naar het belang van investeren in duurzame relaties ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook’ blijkt dat een echtscheiding onder andere gevolgen heeft voor uikeringen, de bijstand, de woningmarkt, juridische hulpverlening, maar een scheiding vindt ook zijn weerslag op de gezondheidszorg, sociale hulpverlening en het onderwijs.

Wiegman: “In de tijd dat er nog een programma ministerie voor Jeugd en Gezin was werden er initiatieven ontwikkeld, het Kabinet laat nu kansen liggen en het is erg stil. Het wordt hoog tijd voor een vervolg op de nota gezinsbeleid ‘De Kracht van het Gezin’ van het voormalige ministerie van Jeugd en Gezin. Ook daarin staat dat relatietherapie en relatiecursussen bijdragen aan een beter bewustzijn over de gevolgen van een echtscheiding.”


Schriftelijke vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink(ChristenUnie) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het rapport ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook.’

1. Bent u ervan op de hoogte dat het deze week ‘Marriage week’ is en in dit verband het rapport ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook’ (Eindrapportage opinieonderzoek over het belang van investeren in duurzame relaties) is gepresenteerd?[1]

2. Wat is uw reactie op één van de conclusies uit het rapport: “draagvlak voor overheidsinvestering in preventieve sfeer groeit naarmate besef van maatschappelijke gevolgen toeneemt’?

3. Bent u bereid onderzoek te doen naar de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding in Nederland?

4. Welke mogelijkheden ziet u om meer bekendheid te geven aan de maatschappelijke kosten van echtscheidingen?

5. Welke stappen worden er door dit kabinet genomen om ouders te ondersteunen die een scheiding willen voorkomen?

6. Bent u bereid dit jaar met een vervolg op de nota gezinsbeleid ‘De Kracht van het Gezin’ uit 2008 van het voormalige programma ministerie Jeugd en Gezin te komen en naar de Kamer te sturen? Zo ja, wanneer kunnen wij deze nota verwachten? Zo nee, waarom niet?

7. Inde Gezinsnota is aangeven dat bestaande buitenlandse programma’s of cursussen op het gebied van voorlichting aan brede groepen (jonge) ouders, specifiek gericht op het bevorderen van conflicthantering en onderlinge communicatie ook in de Nederlandse context bruikbaar zijn, hoeveel procent van alle CJG’s biedt zelf een programma of cursus op dit gebied aan? Bent u met mij van mening dat CJGs de taak hebben om actief te verwijzen naar bestaande relatiecursussen? Hoeveel procent van de CJGs verwijst actief naar bestaande cursussen?

8.Hoeveel gemeenten hebben inmiddels deelgenomen aan het programma van Family Factory/ de tijd van je leven?[2] Is hiervan al een evaluatie bekend? Zo ja, is het mogelijk om de resultaten hiervan naar de Kamer te sturen?

9. Welke (fiscale) maatregelen zijn er mogelijk om de drempels weg te nemen voor deelname aan relatiecursussen?

 

Lees hier het artikel in het Nederlands Dagblad over het onderzoek naar de kosten van echtscheiding http://www.nd.nl/artikelen/2012/februari/08/cu-wil-studie-naar-kosten-echtscheiding

 

 

 [1] Bron: http://www.marriageweek.nl/presentatie-opinieonderzoek-marriage-week/

[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30512, nr. 16

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > februari

Geen berichten gevonden