Peter Ester: "Nationale parlement niet buiten spel zetten"

foto peter ester lange balkdinsdag 14 februari 2012 14:36

ChristenUnie-senator Peter Ester stelde op 14 februari vragen over de Ontwerpverordening monitoren en beoordelen begrotingsplannen van lidstaten van het Eurogebied. Dat is een voorstel uit Europa. Hieronder de vragen:

Kan de regering aangeven hoe zij de relatie ziet tussen het oordeel van de Europese Commissie over de begrotingen van nationale lidstaten en de eigen oordelen van deze lidstaten zelf? Is hier sprake van een hiërarchische ordening? Daarbij stelt zich een soortgelijke vraag rond de inbreng en verantwoordelijkheden van de parlementen van de nationale lidstaten. Welke garanties ziet de regering dat de bevoegdheden en “span of control” van het Nederlandse parlement niet verloren gaan bij deze toenemende regiemacht van de Europese Commissie? Daar waar de verordening spreekt van nationale begrotingsplannen stelt zich de wezenlijke vraag of het gaat om door de nationale parlementen goedgekeurde begrotingen of om kabinetsvoorstellen terzake. Indien het eerste het geval is, hoe gaat de regering dan om met de situatie dat het Nederlandse parlement een begroting heeft goedgekeurd, terwijl deze door de Europese Commissie wordt afgewezen? Indien het gaat om plannen die geen goedkeuring verkrijgen, wat is dan nog de rol van ons nationale parlement? De CU-fractie stelt een reflectie van de regering op deze spanningsverhouding tussen “Europa” en het eigen parlement op prijs.

Ook vragen wij het oordeel van de regering over de monitoringsplannen en evaluatiekriteria die de Europese Commissie denkt te gaan hanteren. Hebben deze de instemming van de regering? Zijn er ook onderdelen die naar het oordeel van de regering scherper of minder scherp hadden gekund?

De Europese Commissie is met name ook geïnteresseerd in de begrotingsontwikkelingen op middellange termijn. Aan deze ontwikkelingen liggen nationale prioriteiten voor economisch beleid ten grondslag die zijn vastgesteld c.q. geaccordeerd door nationale parlementen. In ons geval het Nederlandse parlement. Betekent deze ontwerpverordening dat de Europese Commissie, en de geledingen daarbinnen, een grotere zeggingskracht krijgt over het Nederlandse economisch beleid? En zo ja, vindt de regering dit een wenselijke ontwikkeling? En waar liggen de  grenzen van deze zeggingskracht?

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > februari

Geen berichten gevonden