Peter Ester: 'AOW-leeftijd sneller omhoog.'

Peter Ester rand fontein zoomdinsdag 03 april 2012 19:33

ChristenUnie-senator Peter Ester heeft aanvullende vragen gesteld over wetsvoorstel 33.046: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet. Hij wil van het kabinet weten of de verhoging van de AOW-leeftijd niet te bescheiden is, in het licht van de grote financiƫle opgaven waar ons land voor staat. Lees hier de vragen:

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de uitvoerige beantwoording van haar eerdere vragen door de regering. Deze beantwoording geeft evenwel aanleiding tot een aantal vervolgvragen.

Het kabinet is terughoudend ten aanzien van een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zij beroept zich op de redelijkheid van een stapsgewijze invoering en op de tijd die werkgevers nodig hebben om hun personeelsbeleid aan te passen. De leden van de ChristenUnie hebben hierbij twee vragen. Hoe verhoudt zich deze in ogen van vele partijen te trage invoering tot de omvangrijke financiële problematiek waarmee ons land nu geconfronteerd wordt? Deze problematiek vereist radicale hervormingen, ook van de arbeidsmarkt. Is er overleg geweest met werkgevers over hun oordeel over een mogelijke versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en zo ja wat waren de uitkomsten ervan?

Mede op verzoek van de ChristenUnie-fractie heeft het kabinet cijfers gegeven over de effecten van eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. De cijfers worden gepresenteerd in termen van houdbaarheidseffecten. Kan het CPB deze houdbaarheidseffecten afzetten tegen de houdbaarheidseffecten van het huidige kabinetsvoorstel?

De ChristenUnie-fractie vroeg om een duiding van het generatiebestendige karakter van het wetsvoorstel, vooral ook wat de financiële implicaties betreft. De Memorie van Antwoord is op dit voor onze fractie cruciale punt te weinig informatief. Graag een cijfermatig beeld van deze (positieve en negatieve) implicaties uitgesplitst naar generatie of geboortecohort.

De regering beantwoordt de vraag van de ChristenUnie naar overgangsmaatregelen voor de groep Nederlanders die naar het buitenland verhuisd zijn en het Witteveenkader voor 58-plussers negatief. Kan de regering aangeven om hoeveel Nederlanders dit in totaal gaat?

De regering beantwoordt de vraag van de ChristenUnie-fractie naar de noodzaak van het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen in bevestigende zin. Uit de Memorie van Antwoord wordt evenwel niet duidelijk of hierover ook harde afspraken met de werkgevers zijn gemaakt. Kan de regering hier nader op in gaan? Welke regiemacht heeft het kabinet hier?

De regering is, anders dan de ChristenUnie, van mening dat de doorwerkbonus substantieel is. Heeft zij ook laten onderzoeken wat de vermoedelijke participatie-effecten zijn die deze mening schragen? Datzelfde geldt voor het vitaliteitspakket. In de ogen van de ChristenUnie is dit pakket in termen van het fit houden van de beroepsbevolking veel te weinig gericht. Het kan immers voor vele doeleinden worden ingezet. De regering verwacht positieve arbeidsdeelname-effecten van ook dit pakket. De beoogde omvang wordt evenwel niet gespecificeerd. Kan het kabinet aangeven welke participatie-effect beoogd wordt en of deze inschatting op onderzoek gebaseerd is?

De ChristenUnie-fractie hecht zeer aan slagvaardig communicatiebeleid rond de verhoging van de AOW-leeftijd. Het gaat immers om een vraagstuk dat vele Nederlanders bezig houdt en onderwerp is van heftig publiek en politiek debat. De Memorie van Antwoord schetst de contouren van deze communicatieaanpak. Kan de regering aangeven welk budget hiervoor uitgetrokken wordt?

 

 

 

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester
Roel Kuiper
Werkgelegenheid

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden