Peter Ester stelt vragen over uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Peter Ester rand fontein zoomdinsdag 03 april 2012 21:30

Peter Ester heeft nadere vragen gesteld over wetsvoorstel 33.065: Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Hieronder te lezen:

De leden van de Fractie ChristenUnie danken de regering voor de uitvoerige beantwoording van hun vragen rond dit wetsvoorstel, zoals neergelegd in de Memorie van Antwoord. Zij hebben evenwel nog een aantal nadere vragen.

Een belangrijke premisse van de wetswijziging heeft van doen met de recente werkervaring van WW-gerechtigden en het feit dat een groot deel van hen binnen een jaar weer uitstroomt. Kan de regering, zo verzoeken de leden, een kwantitatief beeld bieden van deze uitstromers en hun kenmerken? Is er sprake van selectieve uitstroom? Kan de regering in het verlengde hiervan ook een kwalitatief beeld schetsen van de niet-instromers? Hoe valt een systematische vergelijking tussen uitstromers en niet-uitstromers uit? En wat betekent deze analyse voor de inzet op digitalisering van de dienstverlening door het UWV en de digitale competenties die dit vereist van de doelgroep?

Telkenmale betoogt het kabinet dat de dienstverlening van het UWV wordt toegespitst op mensen die het echt nodig hebben. Dit is een belangrijke reden om de dienstverlening af te slanken. De leden van de ChristenUnie-fractie herhalen hun vraag of de dienstverlening van het UWV dan in de ogen van de regering te veel gericht was op werkzoekenden die deze dienstverlening niet echt nodig hadden.

De regering stelt dat in 2015 1.170 Werk & E-coaches bij het UWV werkzaam zullen zijn. Hoeveel zijn dat er op dit moment? Hoe kan de regering verzekeren dat de expertise van het UWV met face-to-face contacten met werkzoekenden niet verloren gaat door de transitie naar digitale dienstverlening?

De ChristenUnie verzocht het kabinet de resultaten te mogen ontvangen van de pilots met digitale dienstverlening aan WW-gerechtigden. In de Memorie van Antwoord wordt evenwel niet op dit verzoek teruggekomen. De fractie herhaalt derhalve het verzoek.

Het instrument van de loonkostensubsidie zal worden afgebouwd. Daarbij wordt o.a. verwezen naar de Monitor Loonkostensusidie. De ChristenUnie-fractie verneemt graag of aan deze beslissing ook meer diepgaand evaluatieonderzoek ten grondslag heeft gelegen. Zij wordt graag van de uitkomsten ervan in kennis gesteld.

Heeft de regering ook ervaringen in het buitenland verdisconteerd met digitale dienstverlening aan werkzoekenden? Bijvoorbeeld de gangbare praktijk in Denemarken? Welke lessen zijn hieruit getrokken, met name ook wat betreft moeilijke bereikbare, kwetsbare groepen van WW-gerechtigden. Op dit punt is de Memorie van Toelichting en de Memorie van Antwoord erg karig.

Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie of in het kader van de digitalisering van de dienstverlening er een specifieke resultaatverantwoordelijkheid van het UWV Nieuwe Stijl wordt verwacht en of deze geëxpliciteerd is.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden