Het lenteakkoord: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Arie Slob 2012vrijdag 25 mei 2012 16:36

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Hoe zit het met de huishoudinkomenstoets?

De huishoudinkomenstoets waarbij het inkomen van kinderen werd afgetrokken van de uitkering van de ouders, wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2012. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen om financiële redenen uit huis moeten gaan en zo ook niet meer eventuele (mantel)zorg kunnen verlenen aan ouders of familieleden.

Waarom is de ChristenUnie voorstander van verhoging van de AOW-leeftijd?

Mensen leven steeds langer in goede gezondheid. Dat is een zegen. Tegelijkertijd stelt het ons ook voor financiële keuzes. Langer leven brengt hogere kosten van AOW en pensioenen met zich mee. Om de rekening eerlijk te verdelen tussen jong en oud, kunnen we van mensen vragen om langer door te werken. Hierdoor zorgen we ook dat onze kinderen en kleinkinderen later gebruik kunnen maken van AOW en pensioen. Tegelijkertijd is het van groot belang dat het ouderen echt mogelijk wordt om op een gezonde manier langer door te werken. Daarom is 700 miljoen euro beschikbaar om oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten naar werk te geleiden.

De ChristenUnie heeft in 2011 het pensioenakkoord gesteund, waarin ook werd voorgesteld om de AOW-leeftijd te verhogen. In dit akkoord zou de AOW-leeftijd pas in 2020 naar 66 jaar gaan. De overheidsfinanciën zijn sinds het sluiten van het akkoord sterk verslechterd. Dit heeft consequenties voor het tempo waarin maatregelen moeten worden genomen. De AOW-leeftijd zal nu al eerder stapsgewijs omhooggaan. Om de overbrugging voor mensen met weinig voorbereidingstijd te versoepelen zijn een aantal maatregelen genomen. Ten eerste wordt de verhoging van de AOW-leeftijd geleidelijk ingevoerd. In 2013 2014 en 2015 zal de AOW-leeftijd telkens met een maand omhoog gaan. In 2016, 2017 en 2018 gebeurt dit in stappen van twee maanden, in 2019 met een stap van drie maanden. De leeftijd van 66 jaar wordt zo in 2019 bereikt. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd verder door naar 67 jaar en wordt de AOW- leeftijd daarna gekoppeld aan de levensverwachting. 

Hoe zit het met de AOW-partnertoeslag?

Voor degenen die alleen als gevolg van de versnelde verhoging van de AOW leeftijd geen partnertoeslag meer ontvangen, dat wil zeggen voor de mensen die in november en december 2014 65 jaar worden en onder de bestaande regelingen recht hadden op de toeslag, blijft de AOW-partnertoeslag beschikbaar. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen door dit wetsvoorstel opeens niet meer de partnertoeslag ontvangen, terwijl zij daar wel op rekenen.

Wat zijn de gevolgen voor mensen zonder inkomen of arbeidsongeschikten?

Voor mensen die geen inkomen hebben of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, zullen de bestaande uitkeringen zoals de bijstand langer doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. Een inkomensgat wordt zo voorkomen. Daarnaast is afgesproken dat er een voorschotregeling komt voor mensen met een vroegpensioenregeling, zodat zij de periode zonder inkomen die door het verschuiven van de AOW-leeftijd ontstaat kunnen overbruggen. 

Wat zijn de veranderingen in de WW?

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk van werk naar werk gaan. Dit is de beste manier om inkomensverlies door werkloosheid te voorkomen. In het Lente-akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 2014 verantwoordelijk worden voor de financiering van (maximaal)  het eerste half jaar van de WW-uitkering.  Werkgevers worden zo gestimuleerd om zich ook in te zetten dat ontslagen werknemers zo snel mogelijk ergens anders aan het werk komen. Er wordt bezien hoe voor kleine werkgevers een uitzondering kan worden gerealiseerd. De maximale duur van de WW-uitkering en de hoogte van de uitkering zelf die mensen kunnen ontvangen veranderen niet. 

Veranderen de ontslagvergoedingen?

Ja, ontslagvergoedingen worden omgezet in een activerende ontslagregeling, die ingezet wordt voor scholing en van werk-naar-werk trajecten. De hoogte van de ontslagvergoedingen wordt beperkt.. Er komt één eenduidige ontslagroute voor iedereen. Zo wordt voorkomen dat werknemers in soortgelijke situaties verschillend worden behandeld, al naar gelang de route de werkgever bewandelt. Het blijft mogelijk om bij meningsverschillen over het ontslag achteraf naar de rechter te stappen.

Labels
Arie Slob
Werkgelegenheid

« Terug

Reacties op 'Het lenteakkoord: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden