ChristenUnie: actie nodig tegen pesten op school

2011 Cynthia Ortega-Martijn - Foto Anne Paul Roukemadonderdag 28 juni 2012 13:53

De ChristenUnie heeft minister Van Bijsterveldt gevraagd om in gesprek te gaan met scholen, leraren, ouders en deskundigen over de aanpak van pesten op school. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: “Pestgedrag kan een grote impact op een kind hebben, niet alleen voor nu, maar ook in zijn of haar verdere leven. Kinderen kunnen uiteindelijk te maken krijgen met faalangst, diep wantrouwen en zelfs met depressie, zelfbeschadiging en overwegingen of pogingen tot zelfdoding. Het is daarom zeer belangrijk dat scholen weten hoe zij goed om moeten gaan met pestgedrag in de klas.”

De ChristenUnie wil bovendien dat in lerarenopleidingen meer aandacht wordt besteed aan de oorzaken van pesten en het tegengaan van pestgedrag.


Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het probleem van pesten op school.

 

  1. Kent u het artikel “Al 16 maanden geen school” (Volkskrant, 20 juni 2012)?
  2. Wat is uw reactie op dit artikel?
  3. Wat vindt u van de impasse die is ontstaan, waarbij de school wordt verweten geen adequaat pestbeleid te hebben gevoerd en de leerling onvoldoende beschermd te hebben, waarbij de school een zorgmelding bij Jeugdzorg heeft gedaan en waarbij de leerplichtambtenaar en de Inspectie al meer dan een jaar op de hoogte zijn van deze situatie? Welke actie wordt ondernomen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor deze leerling die al 16 maanden thuiszit?
  4. Wat vindt u van het feit dat ongeveer 850 leerplichtigen thuis zitten, omdat ze wegens pesterijen niet meer naar school durven? Wordt actie ondernomen om deze leerlingen weer onderwijs te laten volgen en een oplossing te vinden voor het pestprobleem? Zo ja, op welke manier?
  5. Is de omvang van het pestprobleem op scholen recentelijk in kaart gebracht?
  6. Bent u met mij van mening dat de aanpak van pesten een zaak is van scholen, leraren, leerlingen én ouders? Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met het onderwijsveld in het primair en voortgezet onderwijs, met ouderorganisaties en met deskundigen om de omvang van het probleem in kaart te brengen en om afspraken te maken over aanwezigheid en vormgeving van effectief antipestbeleid op scholen?
  7. Welke actie is ondernomen na de toezegging van de minister van OCW in 2005 dat het “buitengewoon belangrijk is dat scholen een actief veiligheidsbeleid voeren, en daarbinnen zeer alert zijn op pestgedrag” en dat het thema nadrukkelijk een plek in het toezichtkader van de Onderwijsinspectie zou krijgen? Kunt u aangeven op welke manier deze toezegging voor zowel het primair als voortgezet onderwijs gestalte heeft gekregen? [1]
  8. Bent u met mij van mening dat het omgaan met pestgedrag expliciet opgenomen moet zijn in de bekwaamheidseisen van lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs? Zo ja, welke actie onderneemt u op dit punt?


[1] Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over pesten op school. (Ingezonden 4 juli 2005, kenmerk 2045517590)

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: actie nodig tegen pesten op school'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > juni

Geen berichten gevonden