Eerste partijcongres neemt met ruime meerderheid nieuwe grondslag aan

20150613-CU-Congres-1912maandag 15 juni 2015 13:49

Zaterdag 13 juni j.l heeft het eerste partijcongres van de ChristenUnie (individuele leden mochten nu ook meestemmen) de nieuwe grondslag en preambule (samenvattende inleiding op het kernprogramma) met overgrote meerderheid aangenomen.

Een bijzondere mijlpaal want deze grondslag vervangt de 15 jaar oude Uniefundering van de ChristenUnie. Mensen die lid willen worden van de ChristenUnie wordt gevraagd deze grondslag te onderschrijven om daarmee de gezamenlijke basis van waaruit men actief is in de politiek te erkennen en te belijden. Vertegenwoordigers van de ChristenUnie wordt gevraagd om naast de grondslag ook de preambule (samenvattende inleiding op het kern-verkiezingsprogramma) te onderschrijven omdat hier de grondslag een verdere vertaling krijgt voor de politieke praktijk. Voorzitter Piet Adema is zeer dankbaar voor deze nieuwe belangrijke stap die de leden hebben gezet: “Als unie van christenen slechten we hiermee drempels voor medechristenen die zich herkennen in en aangetrokken voelen tot onze missie om als navolgers en belijders van Christus in de politiek het geloof handen en voeten te geven.”

De nieuwe grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De nieuwe preambule van het kernprogramma

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet voor gerechtigheid in Nederland en in heel de wereld:

Dienstbare samenleving

God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Lees hier ook de Vragen en antwoorden omtrent de nieuwe Grondslag en Preambule

Meer info

Heeft u nog meer vragen of zou graag extra toelichting willen hebben op de wijzigingen van de grondslag en preambule stuurt u dan een mailtje naar info@christenunie.nl.

Labels
Partij

« Terug

Reacties op 'Eerste partijcongres neemt met ruime meerderheid nieuwe grondslag aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden