Kamermeerderheid wil versoepeling kinderpardon

voordewind-banner-1-944x390
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 21 februari 2017 om 15:15

Kamermeerderheid wil versoepeling kinderpardon

Een Kamermeerderheid steunt een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind om het kinderpardon te versoepelen. In 2016 viel nog maar 1 kind onder het kinderpardon vanwege de strikte toepassing van de regels.

Ik ben blij dat we eindelijk overeenstemming hebben om het kinderpardon te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium wat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand in aanmerking kwam voor het kinderpardon. Vorig jaar was dat maar 1 kind. We hopen met dit voorstel de meest schrijnende situaties van gewortelde asielkinderen in de toekomst te voorkomen.

Met het voorstel worden de ouders en hun kinderen nog wel gevraagd om beschikbaar te zijn. Ook wordt het ‘in beeld zijn van de overheid’ niet meer verengd tot Rijkstoezicht, maar wordt het breder getrokken. Tegelijk wordt door de indieners, ChristenUnie, SP, D66 en GroenLinks wel aangedrongen op het tegengaan van kansloos doorprocederen. Zowel door de ouders als door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Het voorstel werd gesteund door de ChristenUnie, PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, Groep Kuzu/Özturk en Groep Klein.

De tekst van de motie vindt u hieronder:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat bij de uitvoering van de definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen 95% van de aanvragen wordt afgewezen;

Constaterend dat het in die gevallen vrijwel altijd het meewerkcriterium is dat wordt tegengeworpen;

Van mening dat het kinderpardon ruimhartig moet worden toegepast en het VN vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag te allen tijde gerespecteerd en nageleefd moeten worden;

Van mening dat procedures sneller en efficiënter vormgegeven moeten worden zodat kansloos doorprocederen door zowel ouders als IND wordt tegengegaan waarbij misbruik, criminaliteit en identiteitsfraude wordt aangepakt;

Van mening dat de regering extra menskracht en middelen voor opvang, procedure, begeleiding en uitzetting beschikbaar dient te stellen;

Verzoekt de regering gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier humanitair), vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een kinderpardon,

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels: ,