Bijdrage coronadebat

Gert-Jan coronadebat 16 april
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 16 april 2020 om 18:31

Bijdrage coronadebat

Twee weken geleden waren we zeer bezorgd dat we in zwarte scenario’s terecht zouden komen als het gaat om de capaciteit van de Intensive Care. Gelukkig zijn we daar niet in terechtgekomen.  Dankzij artsen, verpleegkundigen en dankzij het gedrag van de hele samenleving.

Maar waar ik nu bang voor ben is dat we in zwarte scenario’s terecht gekomen wat betreft de verpleeghuiszorg. Er is veel sterfte, krapte als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen, druk op het verplegend personeel, verschrikkelijke eenzaamheid en geliefden die van elkaar zijn afgesneden. Wat we willen is het tegengaan van besmetting door het virus. Het gaat om het fysieke welzijn van ouderen, maar het gaat hierbij ook om het mentale en geestelijke welzijn van ouderen. Juist ook in deze tijd gaat het om kwaliteit van leven.

Cruciaal is de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Ik wil de minister van VWS vragen om ook mantelzorgers mee te nemen in het nieuwe verdeelsysteem voor de beschermingsmiddelen en te zoeken naar manieren om meer persoonlijk contact mogelijk te maken. Klopt het dat verschillende GGD-regio’s verschillend omgaan met de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen? 

Er is een schaarste aan middelen. Dat is evident, daar hebben we het veel over gehad. Kan de minister van VWS aangeven hoe het nieuwe verdeelmodel, dat net van start is gegaan, uitpakt voor verpleeghuiszorg, voor gehandicaptenzorg, voor PGB-houders en voor begeleid wonen en maatschappelijke opvang?

Er is een lijst met cruciale beroepen, opgesteld door de NCTV. Kan de minister bevestigen dat de geestelijk verzorgers onder de cruciale beroepen vallen en dat ze daarmee ook toegang hebben tot testen en beschermende middelen. Ook hun hulp hebben we hard nodig in deze crisis.

En dan de app. Daar leven nog veel vragen over. Voor de ChristenUnie zijn de volgende criteria van belang: 

 • Tijdelijkheid
 • Geen centrale opslag van data
 • Anonimiteit
 • Vrijwilligheid
 • Er moet sprake zijn van het zogenaamde open source (open bron) 
 • Het moet in lijn zijn met huidige privacywetgeving
 • Voor ons is van belang dat we niet alleen commerciële partijen hierbij betrekken, maar ook de academische wereld.

Ik lees sommige van deze criteria ook terug in de brief, maar niet alle. Ik zou toch het kabinet willen vragen of deze uitgangspunten ook de uitgangspunten van het kabinet zijn.  

Dan de exitstrategie. Hoe vindt in Europees verband afstemming plaats? Zeker voor de grensregio’s is dat cruciaal. En komen er ook regionale strategieën? Omdat de situatie in Groningen een heel andere is dan die in Brabant. En op welke manier zijn onder andere mondkapjes en testcapaciteit onderdeel van het langzaam weer opstarten van onze samenleving?

Tot slot heb ik een kopje varia. 

 • Dank voor de regeling voor de sierteelt en de aardappelteelt. Zeer, zeer blij mee. Dank voor het nakomen van die toezegging van vorige week en dat het ook snel gebeurt. 
 • Dank voor alle inzet voor dak- en thuislozen. Ik heb nog wel een vraag: hebben gemeenten voldoende quarantainecapaciteit? Moet dat landelijk worden aangestuurd, omdat er ook grote verschillen zijn? En hoe zorgen we ervoor dat deze mensen in de 1,5 meter-samenleving, wanneer de huidige capaciteit weer op een andere manier wordt gebruikt, toch opvang hebben? 
 • Goed dat er Europese solidariteit is. We hebben gezien welke afspraken er zijn gemaakt binnen de eurozone, maar internationaal moet die er ook zijn. Hoe wordt de Motie-Van der Staaij uitgevoerd? Ik sluit mij aan bij de vraag van collega Heerma en collega Jetten en ook kerken en andere levensbeschouwelijke stromingen hebben een oproep gedaan om 1% van de hulp te bestemmen voor internationale hulp. Hoe reageert het kabinet daar op?  
 • En helemaal tot slot, de opvang van vluchtelingen die nu op Lesbos zijn. Er gaan er al een aantal naar het Griekse vasteland. Er is een suggestie gedaan in schriftelijke vragen van de SP-fractie die breed zijn ondertekend om daar heel creatief in te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om opvang in cruiseschepen. Hoe wordt daar naar gekeken?

Labels: ,