Koers bepalen (bijdrage coronadebat)

Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 16 november 2021 om 18:19

Koers bepalen (bijdrage coronadebat)

Opnieuw zijn er duizenden mensen ziek van corona en moet de zorg tot het uiterste gaan om voor hen te zorgen. Dat is moeilijk en stemt somber. Eerst beten we ons een tijdje door alle moeilijke maatregelen heen. Maar met de zoveelste golf voor de boeg weten we allemaal dat corona niet zomaar voorbij is. Ook de scenario’s die de WRR en de KNAW schetsen zijn helder: dit is niet de laatste golf. We moeten leren leven met corona. Het debat dat vandaag in de Tweede Kamer wordt gehouden is daarmee niet alleen een coronadebat maar een samenlevingsdebat.

En ja, als ChristenUnie-fractie begrijpen we heel goed dat er nú maatregelen genomen worden. We kijken met zorg naar de huidige besmettingen en ziekenhuisopnames en vragen ons af hoe het kabinet kijkt naar de decembermaand en wat het tijdspad is voor eventuele vervolgmaatregelen los van de aangekondigde wetgeving.

Wat betreft de zorg: het zorgpersoneel kent 20% uitval door ziekte. Wat is er nodig en wat zal er nodig zijn om het vol te houden? Wat kunnen we doen aan herstel? Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar preventieprogramma’s zoals bij Defensie omdat het werk zo intens is? Wat kan er worden gedaan aan herstel?

Maar in een debat als dat van vandaag moeten we ook verder kijken, naar de lange termijn, naar de samenleving. Het kabinet heeft diverse wetsvoorstellen in voorbereiding.

Koers bepalen

De ChristenUnie ziet dat niet op zichzelf, maar ook als koers voor de langere termijn. Daarmee staan we op een kruispunt waarmee we niet alleen letten op de golf die er nu is, of de volgende golf, maar waarmee we over de golf kijken en koers moeten bepalen.

Want wat voor samenleving willen wij zijn als corona langer onder ons blijft? Hoe bewegen we met elkaar en met het virus mee zolang het onder ons blijft?

Vaccinatie helpt, zeker. En ik vind het een geschenk. Ongevaccineerden die twijfelen moeten we nog beter voorzien van betrouwbare informatie.

Maar tegelijkertijd voelen we dat dit land meer en meer gepolariseerd raakt. We voelen allemaal dat dit een spannend punt is, omdat er geen oplossingen zijn, die geen pijn doen. Elke partij die dat wel suggereert, zet mensen in de kou.

De ChristenUnie pleit voortdurend voor goede informatie en voldoende priklocaties op plekken waar de vaccinatiegraad laag is. Ik ben blij dat het kabinet die handschoen goed heeft opgepakt.

Het is ook in dat licht dat ik heb uitgesproken het onverstandig te vinden om uitsluitende taal te spreken of maatregelen te treffen tegen alleen ongevaccineerden. En het is ook in dat licht dat mijn partij altijd heeft gepleit voor gratis testen.

Voor de ChristenUnie is het dus essentieel dat we hier zo goed als mogelijk samen door heen komen, als een democratische rechtsstaat met ruimte voor verschil, als een zorgzame samenleving met zorg voor kwetsbare mensen en met oog voor al die medewerkers in de zorg. Dat vraagt om urgent te blijven uitdragen dat coronabesmettingen alleen voorkomen worden door zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen. Door te prikken, door te testen, door de basismaatregelen te volgen.

Juist omdat we het samen moeten doen, vraag ik aan de minister om werk te maken van het draagvlak. Met de vakbonden, de sociale partners als het gaat om het voorkomen van besmettingen op de werkvloer, met onderwijsbestuurders als het gaat om het onderwijs en om in gesprek te gaan met gevaccineerden én ongevaccineerden en zo te werken aan vertrouwen. Leg de verantwoordelijkheid waar mogelijk in de samenleving, met proportionele maatregelen.

1G

Laten we eerlijk zijn, dat is een zoektocht. Wat werkt het beste? Dat is een debat dat hier gevoerd moet worden. En juist daarom wil ik het kabinet vragen om ook naar alternatieven te kijken.

Ik leg de optie van meer testen neer. En nadrukkelijk ook de 1G-optie als alternatief. Natuurlijk passend naar de situatie. Op de plekken waar het kabinet 2G-beleid voorstelt, stellen wij Testen voor Toegang voor iedereen voor, zoals benoemd door het OMT. Dat voorkomt tweedeling en geeft dat je zicht houdt op het virus.

Voor de andere voorgestelde wettelijke maatregelen moeten ook de alternatieven afgewogen worden. Van gericht sneltesten of een keuze voor de anderhalve meter. Zodat de samenleving betrokken is en blijft op het voorkomen van Corona.

Zou dat ook geen alternatief kunnen zijn op de werkvloer? Kunnen we niet een testbeleid uitwerken dat aansluit bij de besmettingsgraad? Dus sneltesten, ook in nieuwe vormen - meer beschikbaar, bij een lokale of regionale uitbraak en dan kunnen opschalen waar nodig.

Als de tocht met corona nog een poos duurt, dan is mijn hartstochtelijke pleidooi om dat zoveel mogelijk te doen met passend beleid. En juist daarom vraag ik het kabinet om het alternatief uit te werken.

Er is geen gouden formule, daar ben ik realistisch over. Maar ik vind het belangrijk dat hier een goed debat over gevoerd wordt. Dat we praten over mogelijke oplossingen. En dat we als parlement een keuze maken voor de koers voor de langere termijn.

Labels: ,