Vervolg ledennetwerken

ledennetwerkenbanner+groter.jpg
Gerrit van den Berg
Door Gerrit van den Berg op 29 augustus 2022 om 19:13

Vervolg ledennetwerken

De ChristenUnie wil via ledennetwerken meer mogelijkheid bieden voor leden om vanuit hun expertise en betrokkenheid mee te denken met de partij én elkaar en bestuurders te ontmoeten. Netwerken hebben een adviserende rol richting politici, bestuurders, het WI en de verkiezingsprogrammacommissie. Zo werken we aan een vereniging waar het bruist.

Uitslag ledenenquete
Kort voor de zomer stuurden we een ledenenquête om u te vragen welke onderwerpen prioriteit hebben voor de ledennetwerken en welke input u ons mee wil geven. Hieronder een korte uitslag en informatie hoe we verder gaan met de opbouw van de netwerken.

 • Meer dan 50% van de deelnemers 1aan de enquête gaf voorrang aan de netwerken ‘armoede, schulden en bestaanszekerheid’ en ‘Duurzaamheid en Klimaat’. 
 • Meer dan 40% koos voor de netwerken ‘landbouw, natuur en voedsel’ en ‘jeugd en gezin’.
 • De netwerken ‘christelijk-sociaal denken’, ‘wonen&ruimte’, ‘vrede zoeken&recht doen wereldwijd’ en ‘zorg’ kregen ook flinke steun van meer dan 30% van de deelnemers aan de enquete.
 • De deelnemende leden geven prioriteit aan de inhoudelijke netwerken en minder aan de netwerken waarin een groep leden bij elkaar komt uit een specifieke doelgroep. 

Bij de flitspeiling die de ChristenUnie hield in oktober 2021 werden veelal dezelfde onderwerpen genoemd. Daar was ‘klimaat’ veruit het belangrijkste thema en het tweede onderwerp was ‘volkshuisvesting en wonen’. ‘Bestrijding van armoede’ werd toen ook veel genoemd, maar is sindsdien gestegen op de prioriteitenlijst. Er zit duidelijk een rode lijn in de onderwerpen. Dat is een belangrijke basis bij het vormgeven van de christelijk-sociale agenda van morgen.   

Naast de uitslag van deze enquête is ook belangrijk welke grote vragen politici en bestuurders op zich af zien komen en wat dé uitdagingen zijn bij het ontwikkelen van een christelijk-sociale agenda van morgen.  Juist op die onderwerpen willen we als partij visie willen ontwikkelen en met (betrokken en deskundige) leden in gesprek om te leren van hun advies en wijsheid. 

Daarbinnen moeten we prioriteiten stellen. De capaciteit van de partijorganisatie is beperkt. Het uitgangspunt is dat we netwerken die worden opgericht goed begeleiden. 

Advies
In de enquête gaven veel leden advies over het functioneren van de netwerken: een duidelijke (eind)termijn afspreken, goede ondersteuning en duidelijke afspraken over de exacte (adviserende) rol. Daarnaast noemden veel leden dat het de uitdaging is om thema’s integraal te bekijken én dat het belangrijk is om bij de netwerken mensen met diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Pas dan kan het advies of de klankbordrol evenwichtig zijn. Een aantal deelnemers noemde nog wat aanvullende thema’s zoals digitalisering. 

Deze adviezen nemen we mee bij het organiseren van de netwerken. Om te leren en bij te kunnen stellen, beginnen we als partij met een pilotperiode die loopt tot december 2023. Na een evaluatie beslissen we dan of en hoe de ChristenUnie verder gaat met ledennetwerken. De uitgangspunten staan elders op deze site vermeld. 

Aan de slag
Met bovenstaande input is het nu goed om aan de slag te gaan. In de wetenschap dat we gaandeweg onze aanpak kunnen verbeteren. Op korte termijn/komend (half)jaar werkt de coördinator partijnetwerken aan het ondersteunen van de opstart van themanetwerken met onderstaande werktitels:  

 • Themanetwerk jeugd en gezin
 • Themanetwerk wonen en ruimte
 • Themanetwerk platteland, natuur, landbouw en voedsel
 • Themanetwerk duurzaamheid 

Voor de periode daarna gaat de coördinator partijnetwerken aan de slag met:

 • Doorstart Themanetwerk onderwijs
 • Themanetwerk armoede, schulden en bestaanszekerheid
 • Themanetwerk zorg
 • Themanetwerk Vrede zoeken & Recht doen wereldwijd 

Parallel hieraan is er een mogelijkheid voor groepen leden om een aanvraag te doen voor een doelgroepnetwerk. Het bestuur wil deze netwerken graag mogelijk maken als platform voor ontmoeting en als klankbord voor de partij. De coördinator partijnetwerken is hiervoor in gesprek met: 

 • Leden verbonden in het veelkleurig netwerk die op de nieuwe basis een doorstart willen maken
 • Leden die opnieuw een vrouwennetwerk wil opstarten
 • Leden die een LHBTI-netwerk willen oprichten
 • Leden die een netwerk christelijk-sociaal denken willen oprichten 

Al met al is het een ambitieuze lijst voor een kleine partij als de onze. We kunnen als vereniging én ledenpartij alleen een netwerkpartij zijn wanneer leden hier zelf energie in willen steken en de netwerken dragen. In de eerste gesprekken merken we veel enthousiasme en bevlogenheid om samen verder te bouwen aan de christelijk-sociale beweging. 

Zodra de kerngroepen van de netwerken verder zijn met hun plannen, volgt er informatie over mogelijkheden om aan te sluiten en mee te denken. Als er nu al vragen of suggesties zijn, kunt u coördinator partijnetwerken Gerit van den Berg benaderen via netwerken@christenunie.nl

Labels: