De ChristenUnie komt met tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid

Boom.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 10 oktober 2023 om 16:50

De ChristenUnie komt met tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid

Vandaag heb ik tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een plan ingediend met voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid.

Onze economie en samenleving moeten in rap tempo verduurzamen. Ook mag het niet zo zijn dat ons consumptie- en bestedingsgedrag ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen op aarde. Wij vinden dat we ons rekenschap moeten geven van wat ons consumptie- en bestedingsgedrag doet met mens en milieu. Niet voor niets zijn wij initiatiefnemer van een wetsvoorstel dat beoogt dat bedrijven in hun ketens potentiële schendingen van mens en milieu in kaart brengen, stoppen, voorkomen of beperken (Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen).

Wat de overheid van bedrijven vraagt, moet de overheid uiteraard ook zelf in de praktijk brengen. Dat kan ze door een minder vrijblijvend duurzaam en sociaal inkoopbeleid te voeren en meer ruimte te geven aan sociale ondernemingen.

Duurzaam inkopen betekent meer dan ‘enkel’ het geven van het goede voorbeeld. Wat de overheid doet of laat heeft impact. De totale inkoopwaarde van de verschillende overheden in Nederland bedroeg in 2019 zo’n 85 miljard euro, waarvan bijna 20 miljard op de rekening komt van ministeries en rijksdiensten. De overheidssector was volgens berekeningen van het RIVM in dat jaar alleen al via haar inkopen verantwoordelijk voor 22 megaton CO2 (dat is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk). Ook het beslag op grondstoffen- en mineralengebruik is groot. Willen we de Nederlandse samenleving verduurzamen, dan is het wat ons betreft logisch om te kijken naar datgene waar de Nederlandse overheid diréct controle over heeft: het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Daarom komt de ChristenUnie, samen met GroenLinks/PvdA, SP en Volt met de volgende tien concrete voorstellen om het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid socialer en duurzamer te maken:

  1. Elke overheidsorganisatie stelt een duurzaamheidstrategie op en rapporteert hierover
  2. Pak als Rijksoverheid de regie
  3. Breng het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) in lijn met de OESO-richtlijnen
  4. Maak gepaste zorgvuldigheid volgens de OESO-richtlijnen verplicht voor alle overheidsinkoop
  5. Kies voor de aanbieder die de meeste maatschappelijke waarde realiseert door overheden te verplichten duurzaam en sociaal in te kopen
  6. We maken 1-op-1 contracteren van sociale ondernemingen en klein mkb onder de Europese aanbestedingsdrempels eenvoudiger en geven deze mogelijkheid meer bekendheid
  7. Geef in de Aanbestedingswet meer ruimte voor sociale ondernemingen
  8. Betrek mkb/sociale ondernemingen beter bij aanbesteden
  9. Stel inkopers in staat om het beleid uit te voeren
  10. Zie toe op naleving van sociale en duurzame afspraken

Klik hier om het hele plan te lezen

Labels: ,