Onze brief aan de informateur

Mirjam Bikker 2023 - Foto: Nienke van Denderen
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 27 februari 2024 om 17:11

Onze brief aan de informateur

Geachte heer Putters,

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

Nog altijd geldt dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen een duidelijke verschuiving laat zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In grote lijnen geldt dan ook het advies dat mijn fractie eerder aan de verkenner heeft meegegeven. Mijn fractie ziet een belangrijke rol weggelegd voor partijen die flink gegroeid zijn of tot de grootste partijen zijn blijven behoren.

In deze fase vindt de fractie van de ChristenUnie dat de vier partijen die de vorige ronde met elkaar spraken verder moeten onderzoeken of een samenwerking mogelijk is, in welke vorm dan ook, om te komen tot een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de beide Kamers der Staten-Generaal. De minimale voorwaarden voor samenwerking zijn: het respecteren van de rechtsstaat, het bevorderen van de internationale rechtsorde en afspraken over een financieel kader waarbinnen in samenhang keuzes worden gemaakt.

De ChristenUnie ziet het als belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om te bouwen aan gemeenschappen. Door werk te maken van een zorgzame samenleving: een samenleving waarin iedereen meetelt én meedoet. In de komende kabinetsperiode moet met vaart werk gemaakt worden van de enorme woningbouwopgave, van een economie die dienstbaar is aan mensen, van zorg voor de schepping, de bescherming van het leven, rust in het huishoudboekje en een eenvoudig, rechtvaardig en voorspelbaar belastingstelsel. De urgentie om werk te maken van een dienstbare overheid en een robuust functionerende uitvoering van de overheidstaken is onverminderd groot. Gisteren is deze urgentie nog eens ernstig onderstreept door de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en dienstverlening en eerder door de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties met het rapport Klem tussen balie en beleid (commissie Bosman).

Bouwen aan gemeenschappen begint met een visie op de samenleving. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat samenleving meer is dan een verzameling individuen. We zijn aan elkaar gegeven om goed voor elkaar te zorgen en goed voor de schepping te zorgen. Dat besef is met de secularisatie, met het heilig verklaren van neoliberale marktwerking en het heilig verklaren van het individu te vaak verloren gegaan. Als we niet wezenlijk anders gaan kijken naar mens en samenleving zullen we teveel van elkaar en de schepping blijven vragen. Een volgend kabinet moet dan ook echt ruimte geven aan die samenleving en werk maken van een overheid die dienstbaar is aan het goede samenleven.

Ook vragen de huidige geopolitieke ontwikkelingen nadrukkelijk dat Nederland de internationale gerechtigheid bevordert, als geloofwaardige en krachtige bondgenoot in Europa en de NAVO. Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden gebouwd op de overtuiging dat onze democratische rechtsstaat eenieder bescherming biedt en de ruimte en vrijheid geeft voor verschil.

Gelet op de verkiezingsuitslag zien wij op dit moment geen rol voor de ChristenUnie in een kabinet, ook niet als gedoogpartner. Vanuit de verantwoordelijkheid, die rust op alle Kamerleden, om het goede te zoeken voor de hele samenleving zullen de leden van de ChristenUnie-fractiehun werk verrichten. Vanuit geloof en met het vertrouwen dat we van onze kiezers kregen, blijft dat onze volle inzet: recht doen, vrede zoeken en hoop bieden.

De fractie van de ChristenUnie wenst u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw advies.

Hoogachtend,

Mirjam Bikker
Fractievoorzitter ChristenUnie

Labels: ,