‘Meer keuzevrijheid, kloof tussen arm en rijk kleiner, mondiaal klimaateffect’

Acceptgiro, internetbankieren.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 1 maart 2021 om 11:30

‘Meer keuzevrijheid, kloof tussen arm en rijk kleiner, mondiaal klimaateffect’

Planbureaus beoordelen huiswerk ChristenUnie

De plannen van de ChristenUnie leiden tot meer ruimte voor gezinnen om zelf de balans te bepalen tussen werk en zorg, minder inkomensongelijkheid en positieve effecten voor het klimaat, zowel landelijk als mondiaal. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de planbureaus CPB en PBL, die zij vandaag presenteren. Volgens partijleider Gert-Jan Segers blijkt uit de doorrekeningen dat ‘de ChristenUnie inderdaad kiest voor wat écht telt, zoals we in onze campagneslogan ook beloven.’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Wat in het Nederland na corona écht telt is goede zorg voor elkaar, is goede zorg voor de schepping en is een omslag in ons denken over de economie: niet ongebreidelde economische groei of een maximaal aantal uren werken staat centraal, maar de bloei van mensen en bloei van de samenleving. We vergroten de keuzevrijheid voor mensen om werk en zorg te combineren, we trekken geld uit voor hogere salarissen voor mensen in de frontlinies - zorg, politie, onderwijs en defensie - en verhogen het minimumloon. We geven studenten een basisbeurs nieuwe stijl en trekken geld uit voor compensatie van de generatie studenten die te maken heeft gehad met het leenstelsel. We zorgen voor extra woningen, die bovendien beter geïsoleerd zijn, werken aan schonere energie en trekken meer geld uit voor veiligheid. Met dit pakket aan maatregelen wordt Nederland een stukje mooier, zonder dat we de rekening neerleggen bij volgende generaties.” De staatsschuld blijft in de plannen van de ChristenUnie op korte én lange termijn nagenoeg gelijk.

Kandidaat-Kamerlid Pieter Grinwis was namens zijn partij de trekker van beide doorrekeningen. Hij is tevreden met de doorgerekende resultaten, bijvoorbeeld als het gaat om effecten voor verkeersveiligheid, de voetafdruk van ons voedselpakket en het klimaat: “In de doorrekening hebben we niet gefocust op maximale CO2-reductie binnen onze landsgrenzen, maar op resultaten die mondiaal stand houden. Het heeft immers geen zin voor het klimaat om Nederlandse gascentrales op extra kosten te jagen, waardoor bruinkoolcentrales net over de grens in Duitsland harder gaan draaien. Of dat de Nederlandse veestapel kleiner wordt, als we niet tegelijk stimuleren wat meer plantaardige producten op ons menu zetten. We halen in de doorrekening resultaten voor wat écht telt: een stevige reductie van emissies in die sectoren waar we nationaal voor aan de lat staan: mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw.”

Greep uit de maatregelen van de ChristenUnie

  • Gemeenten krijgen er per jaar €1,2 miljard bij voor met name betere zorg voor jong en oud.
  • De ChristenUnie trekt €3,3 miljard extra uit om studenten die gebukt gaan onder het leenstelsel te compenseren met €4.000 per student.
  • Er komt ruim €1,2 miljard voor veiligheid en recht, van meer geld voor wijkagenten, rechercheurs en sociale advocaten tot meer geld om te kunnen zorgen voor kleinschaliger lokale opvang van vluchtelingen, kortere asielprocedures en betere integratie.
  • De lasten voor kleine werkgevers en werkgevers die mensen in vaste dienst hebben worden lager (€1 miljard) en de lonen hoger: het minimumloon en daaraan gekoppeld de uitkeringen (€5,2 miljard) en de salarissen in het onderwijs, de zorg en bij politie en defensie (€2,1 miljard).
  • Er komen drie grote stelselwijzigingen op het gebied van wonen, werken en belastingen, waarbij toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten worden geschrapt en er een eenvoudige basiskorting per huishouden voor in de plaats komt.
  • Tot 2030 wordt er €2 miljard geïnvesteerd in een aanvalsplan isolatie, €15 miljard in OV en de fiets en ruim €1 miljard per jaar via een opslag op vlees om boeren beter te belonen en te helpen bij het omschakelen naar kringlooplandbouw.
  • Er komt een aanvalsplan isolatie met €2 miljard subsidie om huiseigenaren te helpen, zodat er in 2030 geen huis meer met een slecht energielabel is.
  • De ChristenUnie kiest voor beprijzen van autorijden naar gebruik in plaats van bezit en maakt vervuiling door vliegen duurder en reizen met het OV goedkoper. Ook reparatie van spullen en het kopen van groente en fruit worden goedkoper door de btw maximaal te verlagen.

Greep uit de berekende effecten door CPB

Arbeidsinkomensquote 75,3% (+0,6)
Werkloosheid 3,9% (-0,6)
Mediane koopkrachtonwikkeling 0,7%
EMU-saldo -1,3% in 2025 (-0,1)
EMU-schuld 59,7% in 2025 (0,0)
Lasten toekomstige generaties < >
Structurele werkgelegenheid
Inkomensgelijkheid ↑↑

Greep uit de berekende effecten door PBL

Kilometers per auto -18%
Kilometers OV +11%
Kilometers fietsen en lopen +2%
Aantal vluchten -22%
Voertuigverliesuren (files) -60%
Verkeersveiligheid ++
Vermindering broeikasgassen mondiaal 43 Mton p/jr
Reductie niet-ETS sectoren 19 Mton p/jr
Reductie binnenlandse uitstoot 52%
Stikstofgevoelige natuur in goede staat 54%
Landvoetafdruk voedselconsumptie per inwoner -- (betekent forse afname van voor
voedselconsumptie benodigde grond)

Labels: