Onderwijs

Onderwijs.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 15 december 2021 om 13:05

Onderwijs

Ook al verschillen de meningen binnen de coalitie over de vrijheid van onderwijs, ‘artikel 23’ (dat het bijzonder onderwijs regelt) wordt niet aangepast. Er gaat heel veel extra geld naar onderwijs, ook naar het beroepsonderwijs. De loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Er komt weer een basisbeurs voor studenten en een tegemoetkoming voor wie onder het leenstelsel viel.

 • Het kabinet investeert in goede en voldoende leraren en schoolleiders. De kwaliteit van lerarenopleidingen zoals de pabo wordt versterkt, met onder meer extra aandacht voor passend onderwijs en specialisatie in het jonge of oudere kind. Ook de positie en kwaliteit van schoolleiders wordt versterkt.
 • Er komt meer aandacht voor beginnende leraren en ook de opleiding voor zij-instromers wordt verbeterd.

 • De loonkloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt helemaal gedicht en het is de bedoeling dat er één cao komt voor leraren en bestuurders.
 • De arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden worden verbeterd.
 • Om de werkdruk te verlagen wordt extra geld uitgetrokken; scholen beslissen zelf of dit wordt ingezet om bijvoorbeeld de klassen te verkleinen of meer handen in de klassen in te zetten.
 • Scholen komen zelf meer in positie, door meer zeggenschap van schoolleiders en leraren en versterking van de ouderbetrokkenheid.

 • De vrijheid van onderwijs blijft geborgd in de Grondwet. Artikel 23 wordt niet aangepast.

 • De door Arie Slob ingezette verbeteraanpak van het passend onderwijs wordt doorgezet. Het onderwijs wordt inclusiever door kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school te laten gaan.
 • Het praktijkonderwijs is een volwaardige onderwijssoort, daarom wordt toegewerkt naar rechtstreekse financiering.
 • Het aantal onnodige thuiszitters wordt teruggebracht naar 0 door elk kind een vorm van onderwijs te geven.
 • Scholen met veel leerachterstanden worden versterkt.
 • Er wordt structureel 1 miljard geïnvesteerd in het versterken van de onderwijskwaliteit. Daarmee wordt er onder meer voor gezorgd dat elk kind leert lezen, schrijven en rekenen.

 • Er komt extra geld voor techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs
 • Het aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis blijft zo groot mogelijk.
 • Overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven gaan samen zorgen dat er voor elke mbo-student een stageplek met passende vergoeding is.
 • ROC’s worden verder versterkt als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren en nieuwkomers vanaf dag één leren en integreren.
 • De maatschappelijke diensttijd wordt verder uitgebouwd, zodat jongeren zich via (maatschappelijke) projecten (bijvoorbeeld rondom zorg, welzijn, defensie en natuur) inzetten voor de samenleving en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

 • Er komt per 2023/2024 weer een basisbeurs voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.
 • Studenten die geen recht hadden op een basisbeurs krijgen een tegemoetkoming: óf een korting op de studieschuld, óf een studievoucher.
 • Het bindend studie advies (BSA) wordt aangepast. Studenten die in het eerste jaar niet de BSA-norm halen, krijgen de kans om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen. Dat draagt bij aan het verhogen van het studentenwelzijn.

 • We vergroten de voorspelbaarheid en investeren in de bekostiging van instellingen in het hoger onderwijs. Zo is er meer ruimte om de werkdruk aan te pakken, vaste contracten te bieden en een evenwichtig aanbod in krimpregio's te behouden.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Deel dit bericht

Labels: