Berichten geschreven door Peter Ester

 1. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 9 december 2019 om 21:38

  Het Belastingplan 2020

  Het Belastingplan 2020 is een omvangrijk wetsdocument. Hoewel de koopkrachtplaatjes positief lijken en de middenklasse meer lijkt te gaan profiteren, heeft de fractie toch kritische vragen. Bijvoorbeeld over het functioneren van de Belastingdienst. Wat mag de burger verwachten? Volgens onze fractie is een goed functionerende Belastingdienst essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat en voor het vertrouwen van de bevolking. 
  Een andere vraag betreft de ambities van de minister met betrekking tot het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen één en tweeverdieners. Ook benoem ik bijvoorbeeld het ontbreken van fiscaal beleid gericht op openbaar vervoer. Die sector kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en de energietransitie.

  Lees verder
 2. Portemonnee
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 19 november 2019 om 10:41

  De twee gezichten van de Miljoenennota

  De Miljoenennota heeft dit jaar een Januskop, een tweezijdig gezicht. De voorkant toont een zonnig financieel beeld van een economie die er goed voorstaat, nog steeds groeit en weinig werkloosheid kent. Maar de achterkant van de Januskop is somber en toont een beeld van turbulentie door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, door geopolitieke spanningen, door economische terugval in buurland Duitsland, door de zorgwekkende overheidsfinanciën in Italië, en door de niet aflatende Brexit-perikelen. Ik vraag de minister hierop te reageren, en pleit voor een jaarlijkse schokproefanalyse om te onderzoeken hoe crisisbestendig onze economie is.

  Lees verder
 3. Vrijwilliger
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 5 november 2019 om 11:17

  Werk aan de winkel om banenafspraken na te komen

  De context van dit wetsvoorstel is pijnlijk. De overheid slaagt er maar niet in om in de publieke sector het aantal nieuwe banen voor personen met een arbeidsbeperking – zoals overeengekomen in het Sociaal Akkoord van 2013 – te realiseren. De marktsector lukt het wel om de banenafspraken na te komen. Ruimschoots zelfs. De overheidssector presteert verhoudingsgewijs onder de maat. Dit is pijnlijk, omdat de groep van arbeidsgehandicapten kwetsbaar is en gebaat is bij overheidswerkgevers die voor hen een plek op de arbeidsmarkt vrijmaken. Als we grote woorden spreken over een inclusieve arbeidsmarkt, dan past daar niet bij dat de overheid de gemaakte banenafspraken niet inlost voor de eigen sector. 

  Lees verder
 4. Gezin
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 9 juli 2019 om 10:19

  ChristenUnie blij met stevige investering in gezinnen via kindgebonden budget

  De Eerste Kamer ging op deze laatste dinsdag voor het reces in debat over een waardevol wetsvoorstel: de verhoging van het kindgebonden budget. Dit wetsvoorstel is onderdeel van de extra middelen die het regeerakkoord ter beschikking stelt voor kindregelingen. Daarbij gaat het om €250 mln per jaar extra voor de kinderopvangtoeslag, €250 mln voor verhoging van de kinderbijslag en €500 mln extra voor het kindgebonden budget voor paren. De ChristenUniefractie in de Eerste Kamer vindt het goed dat dit kabinet stevig investeert in gezinnen! 

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Ouderen Amsterdam resize
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 2 juli 2019 om 09:42

  ChristenUnie steunt minder snelle verhoging AOW-leeftijd

  Vandaag besprak de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de verhoging van de AOW-leeftijd te temporiseren. Dit wetsvoorstel biedt oudere werknemers soelaas, houdt de inte-rgenerationele solidariteit in stand en creëert stabiliteit. De richting is goed en komt tegemoet aan breed gedeelde maatschappelijke opvattingen. De ChristenUnie-fractie zal dit wetsvoorstel daarom steunen.

  Lees verder
 6. Windmolens.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 21 mei 2019 om 10:41

  ChristenUnie Eerste Kamer steunt klimaatwet volmondig

  Vandaag behandelen we in de Eerste Kamer de klimaatwet, waarin de doelstellingen om de CO2-uitstoot te beperken worden vastgelegd. De ChristenUnie-fractie steunt het idee om de mondiale klimaatdoelstellingen in nationale wetgeving te verankeren. Het borgt onze ambities en laat zien dat we het klimaatprobleem serieus nemen. 

  Lees verder

  Labels: ,

 7. Contract tekenen
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 20 mei 2019 om 14:02

  Wet Arbeidsmarkt in Balans neemt zorgen ChristenUnie over flexibilisering niet weg

  Met het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ geeft het kabinet Rutte III aan oog te hebben voor de schadelijke effecten van de explosief toegenomen flexibilisering van de arbeid. De ChristenUnie-fractie juicht dat toe. Het is goed dat dit wetsvoorstel flexibele arbeid duurder maakt en vaste contracten goedkoper. Dat is een juiste stap om de dreigende tweedeling een halt toe te roepen. Toch zijn er ook zorgen. De hamvraag is of het beleid niet te laat komt.

  Lees verder
 8. Kleding slavenarbeid.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 23 april 2019 om 10:31

  ChristenUnie steunt maatregelen om kinderarbeid tegen te gaan

  Meer dan 150 miljoen kinderen verrichten gedwongen arbeid, waarvan meer dan 70 miljoen onder erbarmelijke omstandigheden. Maar liefst de helft van de kinderen die gedwongen werken, is tussen de vijf en elf jaar oud. Stuitende cijfers over een weerzinwekkend en onaanvaardbaar verschijnsel. Dat vraagt om krachtdadig beleid in de strijd tegen kinderarbeid. Nationaal en internationaal.

  Lees verder
 9. Vlag Verenigd Koninkrijk
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 19 maart 2019 om 12:02

  Noodwet Brexit geschikt middel om onvoorziene problemen te voorkomen

  'De ChristenUniefractie steunt de inzet van dit wetsvoorstel om de regering extra bevoegdheden te geven rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De kans dat er iets mis gaat rond e Brexit is wellicht klein, maar als er iets misgaat zijn de gevolgen groot. We wensen het kabinet veel wijsheid en zegen in deze ongekend spannende tijden.'

  Zo vatte ik mijn betoog over de noodwet Brexit samen. In deze noodwet krijgt de regering de bevoegdheid om in onvoorziene situaties adequaat en snel te kunnen handelen. De ChristenUnie-fractie vind deze noodwet gepast om onvoorziene problemen rondom de Brexit te voorkomen.

  Lees verder

  Labels: ,