Berichten over Hendrik-Jan Talsma

 1. Bouw.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 23 april 2024 om 15:15

  Wonen en bouwen in Nederland

  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”, aldus artikel 22 lid 2 van onze Grondwet. Deze kernachtige volzin is in tweeërlei opzicht treffend juist. Allereerst in staatsrechtelijk opzicht natuurlijk; De overheid in brede zin heeft een belangrijke taak – een zorgplicht - waar het gaat om wonen in Nederland.

  Lees verder
 2. Rechtspraak
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 19 maart 2024 om 14:15

  Wet seksuele misdrijven

  Seksuele misdrijven zijn strafbare feiten die een enorme en blijvende impact kunnen hebben op het leven van slachtoffers en hun naasten. Misdrijven als deze raken immers aan de seksuele en lichamelijke integriteit, iets wat bijzonder kwetsbaar en breekbaar is. Plegers van seksuele misdrijven maken iets stuk dat in wezen niet meer te helen is. Daar komt nog eens bij dat seksuele misdrijven omgeven zijn door een complex van schuld en schaamte en dat ze soms ook nog eens buitengewoon moeilijk wettig en overtuigend te bewijzen zijn en die combinatie van factoren vergroot de kans op zogenoemde secundaire victimisatie, waarbij iemand ten gevolge van een vrijspraak of door het idee dat zij of hij achteraf misschien zelf ook anders had moeten handelen eigenlijk voor de tweede keer slachtoffer wordt.

  Lees verder
 3. Webcam.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 5 maart 2024 om 17:00

  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  Spionage is van alle tijden, maar kent wisselende verschijningsvormen. Van klassieke en Bijbelse voorbeelden als de vermomde Odysseus en de verspieders van Jozua, via iconische voorbeelden als de Enigma machine en de afluistertunnel onder Oost-Berlijn tot de realiteit van de afgelopen jaren, met trollenlegers, cyberaanvallen en schimmige praktijken op de parkeerplaats naast het gebouw van de OPCW.

  Lees verder
 4. Wonen.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 5 december 2023 om 14:35

  Wijziging Huisvestingswet

  Wetgeving met betrekking tot huisvesting neemt de afgelopen weken een prominente plaats in op de agenda van deze Kamer. En dat is terecht, want een dak boven je hoofd en het hebben van een plek die je ‘thuis’ kunt noemen is van enorme betekenis. Het bevorderen daarvan door de overheid is zelfs opgenomen in het hoofdstuk ‘grondrechten’ in onze Grondwet.

  Lees verder
 5. Marechaussee
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 28 november 2023 om 14:36

  Coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

  Toen Nederland in de jaren ’70 van de vorige eeuw te maken kreeg met terrorisme reageerde de overheid behoedzaam, maar vooral ook gefragmenteerd. Onder het glanzende chroomlaagje van de destijds veelgeprezen ‘Dutch approach’ verborg zich niet zozeer een pakketje schroot, maar wel een problematisch gebrek aan eenduidigheid. 

  Lees verder
 6. Rijtjeshuis.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 7 november 2023 om 15:25

  Wet vaste huurcontracten

  Graag begin ik mijn bijdrage, waarin ik mede mag spreken namens de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren, met een driedubbele felicitatie.

  Lees verder
 7. Politieagent.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 10 oktober 2023 om 15:20

  Sluitingsbevoegdheid burgemeester

  Om op te treden tegen ernstige verstoringen van de openbare orde kan het in uitzonderlijke situaties nodig zijn dat de burgemeester of de gezaghebber ertoe overgaat een woning te sluiten. Zelfs onteigening kan uiteindelijk aan de orde zijn. Mijn fractie is het met de Minister eens dat de bestaande bevoegdheid op basis van de Gemeentewet en de Wet openbare lichamen BES niet afdoende is. Uitbreiding en aanscherping zijn nodig en het voorliggende wetsvoorstel biedt die.

  Lees verder
 8. Stemmen.jpeg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 3 oktober 2023 om 10:35

  Correctief referendum

  Recent verkozen waterschappen en provinciale staten, een nieuw samengestelde Eerste Kamer, de presentatie van het voorgenomen regeringsbeleid op Prinsjesdag en het parlementaire debat daarover tijdens de algemene politieke beschouwingen, de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen; de vertegenwoordigende democratie is volop zichtbaar en draait op volle toeren.

  Lees verder
 9. Pillen.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 4 juli 2023 om 15:30

  Verzamelwet VWS

  Een oude volkswijsheid luidt: “Soms is het middel erger dan de kwaal”.

  Ten behoeve van dit debat over de Verzamelwet VWS leid ik uit die volkswijsheid twee denklijnen af. Ten eerste: het in te zetten middel moet zijn afgestemd op de kwaal. En ten tweede: het is mogelijk dat een middel zijn doel voorbij schiet en zelfs kan leiden tot het tegenovergestelde effect. Langs die twee lijnen wil ik mij richten op een specifiek onderdeel uit de verzamelwet waarmee mijn fractie moeite heeft, namelijk de voorgestelde wijziging van artikel 62 Geneesmiddelenwet.

  Lees verder