Meer ruimte voor gezin en investeren in duurzame samenleving

Banner Verkiezingsprogramma 200605-09-2006 12:50 05-09-2006 12:50

3 miljard voor meedoen op arbeidsmarkt in programma 'Duurzaam voor elkaar'

De ChristenUnie zet in het verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor elkaar’ met 1 miljard stevig in op kinderen, gezinnen en onderwijs. De partij investeert in betere arbeidskansen voor jongeren, oudere werknemers, langdurig werklozen, herintreders en gehandicapten. Werken moet aantrekkelijk zijn, ook als het loon relatief laag is. Daarnaast gaat er 1 miljard naar verduurzaming van de samenleving.

Om de teruggang in koopkracht bij het krijgen van kinderen tegen te gaan, is een investering nodig van ruim 700 miljoen. De kinderbijslag gaat omhoog en ouders krijgen volledige keuzevrijheid via het zogenaamde kindgebonden budget. Hiermee kan men zelf uitmaken door wie de kinderen worden opgevoed of opgevangen. Alleenstaande ouders krijgen een extra belastingkorting. Schoolboeken in het voortgezet onderwijs en OV voor 16 en 17 jarige MBO- en HBO-studenten worden gratis. De totale koopkrachtverbetering voor gezinnen komt daarmee dik boven de miljard euro.

‘Duurzaam voor elkaar’
Uitgangspunt van het verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor elkaar’ is dat mensen tot hun recht komen in relatie met anderen. Mensen mogen nooit worden uitgesloten. Vandaar het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en het tegengaan van een puur commerciële benadering van de zorg.

De ChristenUnie wil ook verantwoord omgaan met onze leefomgeving en energiebronnen. Daarom investeert de partij 1 miljard euro in duurzame energie, openbaar vervoer, duurzame landbouw, visserij en de natuur. Het belastingstelsel wordt ‘groener’ en de vervuiler gaat meer betalen. Om zwerfafval te voorkomen komt er op weggooiverpakking een ‘verpakkingstax’.

Kabinet miste kansen
De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar hervormingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. De ChristenUnie erkent dat er op deze terreinen het nodige moest gebeuren. Maar marktwerking kan en mag in de zorg niet overheersend worden.

Kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten komen dan in de knel. Daarom wil de ChristenUnie voor deze groepen in ieder geval een compensatie van 300 miljoen voor de duurdere zorgpremie en afschaffing van de discriminerende no-claimkorting. Mensen met hoge ziektekosten worden zo niet extra op achterstand gezet.

AOW blijft welvaartsvast
De volgende generatie moet ook van de AOW kunnen genieten. Daarom moet er iets gebeuren aan de financiering van onze oudedagsvoorziening. De al ingezette geleidelijke fiscalisering van de AOW moet licht versterkt worden doorgezet. Ouderen met een inkomen tot anderhalf modaal - AOW en een fatsoenlijk aanvullend pensioen tot 18.000 euro -  gaan er daarbij niet op achteruit. Om dit te bereiken blijft de AOW-uitkering gekoppeld aan de loonontwikkeling en wordt de ouderenkorting verhoogd. De AOW-leeftijd blijft 65 jaar.

Lagere lasten starters op huizenmarkt
De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd en voor wie nu een hypotheek heeft, verandert er niets. Starters hoeven minder belasting voor het bezit van een eigen huis te betalen. Starters krijgen zo betere kansen op de woningmarkt. Voor oudere huizen moet er een belastingaftrek voor onderhoud komen. De hypotheekrenteaftrek beperkt tot maximaal 42%.

Financiële verantwoording
De ChristenUnie verlicht de lasten en investeert met dit programma 11 miljard euro. Aan de andere kant bespaart de partij bijna 12,5 miljard. Het saldo wordt gebruikt om de staatsschuld te verminderen. In totaal verbetert de koopkracht van huishoudens met 2 miljard euro en worden de lasten voor het bedrijfsleven met 0,5 miljard verlicht.
De ChristenUnie streeft naar een overschot op de begroting van 1% van het BBP. De cijfers zijn aan het CPB voorgelegd voor een nadere doorrekening.

Details programma

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie bestaat uit de hoofdstukken Zorgen, Leven en Werken. Per hoofdstuk volgen hieronder de belangrijkste beleidsvoornemens met daarachter de kosten in miljoenen euro’s.

1. ZORGEN:

Jeugd- en gezinsbeleid (700 mln)
 • een aparte minister voor jeugd- en gezinszaken
 • verhoging van de kinderbijslag (400 mln)
 • tegemoetkoming van de kosten voor kinderopvang voor alle ouders
 • verhoging van de korting voor alleenstaande ouders (100 mln)
Zorg (700 mln)
 • compenserende maatregelen voor duurdere zorgpremie (300 mln)
 • hogere vergoeding voor vrijwilligers in zorg en onderwijs
 • afschaffen van de no-claimregeling in de zorg
Onderwijs (700 mln)
 • gratis schoolboeken voor middelbare scholieren (280 mln)
 • een aanvalsplan vermindering werkdruk voor leraren (200 mln)
 • tegengaan van schooluitval (100 mln)
 • gratis OV-kaart voor 16- en 17-jarigen in MBO en HBO
 • studieschuld aflossen door gemeenschapstaken te verrichten
Kwetsbare groepen
 • bescherming van kwetsbaar leven van begin tot eind
 • opvang en begeleiding van tienermoeders en meer hulp bij stervensbegeleiding
 • een grondwettelijk verbod op het discrimineren van mensen met een beperking
 • aanscherpen van regels voor kopen op krediet
 • een ‘armoedetoeslag’ voor langdurige minima
 • prostitutie met slachtoffers van mensenhandel wordt strafbaar
2. LEVEN:

Veiligheid (400 mln)
 • 3.000 extra agenten zichtbaar op straat, vooral op het platteland (150 mln)
 • geweld tegen politie en hulpverleners strenger straffen
 • coffeeshops gaan dicht en een verbod op drugsgebruik op straat
 • oprichten van of deelnemen aan een anti-democratische partij is strafbaar
Integratie en vreemdelingenbeleid
 • imams die geweld of antisemitisme rechtvaardigen worden uitgewezen
 • afschaffen van dubbele nationaliteit
 • verbod op steun kerken en scholen uit landen zonder democratische vrijheden
 • asielzoekers die al langdurig in Nederland verblijven en geen strafblad hebben krijgen een pardon
 • de Immigratie- en NaturalisatieDienst gaat naar Buitenlandse Zaken
Internationaal
 • Turkije wordt geen lid van de EU
 • Europa mag zich niet ontwikkelen tot superstaat
 • bestaande verdragen worden aangepast voor effectievere besluitvorming
 • het budget ontwikkelingssamenwerking gaat in twee kabinetsperiodes van 0,8% naar 1% BNP (550 mln)
3. WERKEN:

Duurzaam ondernemen
 • investeren in herintreding, begeleid werk, gehandicaptenparticipatie (450 mln)
 • tenminste 10.000 participatiebanen voor laaggeschoolden (250 mln)
 • hogere arbeidskorting (1000 mln)
 • boeren krijgen hogere financiële vergoeding voor landschapsbeheer
 • dividendkorting bij niet naleven van de code Tabaksblatt
 • in de publieke sector verdient niemand meer dan de minister-president
 • minder regels voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
Milieu en energie
 • afschaffen motorrijtuigenbelasting en invoeren kilometerheffing
 • geld voor wegen naar rails, trein en vaarwegen (450 mln)
 • stimuleren van energiebesparing en duurzame energie (300 mln)
 • verdere vergroening van het belastingstelsel
Sociaal beleid
 • koopkrachtgarantie voor ouderen met een inkomen tot anderhalf modaal
 • de AOW-leeftijd blijft 65 jaar
 • de WIA-uitkering voor arbeidsongeschikten gaat omhoog
 • introductie 1- en 2-eurokaartjes voor 65+ers in openbaar vervoer
Levensloop en hypotheekrente
 • afschaffen van de levensloopregeling
 • introductie spaardagen als nieuw onderdeel van spaarloonregeling (600 mln)
 • de hypotheekrenteaftrek wordt maximaal 42%, voor wie nu een hypotheek heeft, verandert er niets
 • eigen woningforfait gaat omlaag, vooral voor starters
 • voor oudere huizen komt een belastingaftrek voor onderhoud

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari