Overleg over Afghanistan

16-04-2008 10:38

Dank voor de stand van zaken brief van 15 februari jl. Allereerst wil ik hier mijn waardering uitspreken voor de voortgaande en moedige inzet van onze militairen in Afghanistan. Wij spreken er over, maar zij doen het werk, onder moeilijke en soms risicovolle omstandigheden. Tegelijkertijd onze meeleven met de militairen die onlangs gewond zijn geraakt. Mijn fractie realiseert zich dat dit zeer grote offers zijn die gemaakt worden om het leven van anderen veiliger en beter te maken. Daarvoor niets minder dan respect en waardering en het is dan ook zeer terecht dat de minister onlangs besloten heeft hen die gevechtssituatie zijn geweest hiervoor extra te onderscheiden.

Goed om te lezen dat er naast de inspanningen van de krijgsmacht om de veiligheid te vergroten ook goed nieuws is te melden over de wederopbouwprogramma's. Zo lezen we dat er 66 schoolmanagement comités zijn opgericht in de dorpen en 27 scholen in aanbouw zijn. In 2007 werd er gemeld dat er 40 scholen werden herbouw. Zijn dit nu scholen die bovenop die 40 komen? Verder lezen we dat er voor het eerst sinds decennia operaties worden uitgevoerd in het ziekenhuis in Tarin Kowt en dat er 100.000 fruitbomen beschikbaar zijn gesteld aan de boeren in Tarin Kowt en Deh Rawood. Ook zal kleinvee gedistribueerd worden aan arme gezinnen en weduwen.
Al met al goede berichten die we eigenlijk te weinig horen in de media.

Er waren tijden dat het PRT niet of nauwelijks de poort uit kon. Mag ik aannemen dat die situatie nu weer anders en beter is?

Voorzitter met betrekking tot het ACBAR rapport.
Wat is er waar van de berichten dat de internationale gemeenschap Afghanistan vanaf 2001 25 miljard euro heeft beloofd en dat er daarvan 10 miljard euro nog niet is overgemaakt?
De Verenigde Staten heeft nog maar de helft van de 10 miljard dollar die ze hadden toegezegd overgemaakt. De Asia Development Bank en India hebben nog maar een derde van de toegezegde hulp overgemaakt. Ook de Europese Commissie en Duitsland zouden hun verplichtingen nog niet zijn nagekomen. Dat staat in een rapport van ACBAR, een koepelorganisatie van 94 hulpinstanties." De hulp aan Afghanistan is onvoldoende, is voor 40% gebonden hulp en wordt in sommige gevallen zelfs verspild," stellen de auteurs van het rapport. De falende hulp zou het vredesproces in Afghanistan ondermijnen. Graag toch nog naast de schriftelijke reactie van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een nadere reactie op dit rapport.

Betere coördinatie:
Uit dat zelfde rapport bleek ook dat 2/3 van de hulp buiten Afghanistan om gegeven wordt en dat de hulp slecht gecoördineerd werd. Het is dan ook zeer goed dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking pro-actief is in zijn streven de coördinatie van de hulp te verbeteren in Afghanistan, zoals hij zelf voorstelde vorige week in Washington. Er zal een delegatie naar Afghanistan vertrekken om een aantal voorstellen uit te werken die de minister in Washington heeft voorgelegd. De Verenigde Staten hebben zich inmiddels achter de plannen geschaard. Maar kan de minister iets zeggen over wat die plannen concreet inhouden? Hoe denkt hij die betere coördinatie tot stand te brengen en is dat nu juist niet een taak van de VN (bijv door OCHA of de Hoge Vertegenwoordiger) om dit te doen samen met de Afghaanse overheid? Wat wordt de rol van de minister dan hierbij? Hoe wil de minister bereiken dat de hulp nu voor tweederde, niet meer zonder de betrokkenheid van de Afghaanse overheid uitgevoerd kan worden?

De minister voor OS liet weten dat volgend jaar augustus de PRT's van militaire naar civiele leiding worden overgedragen. Bedoelt hij Afghaanse civiele experts of INGO's of VN-instellingen?

Boekarest-top:
Heeft de Boekarest top nu nog nieuwe inzichten of wijziging van de strategie opgeleverd, behalve de voortzetting van de Afghanisering, de noodzaak van een lange termijn toewijding, betere militaire en civiele samenwerking, het meer betrekken van omliggende landen en versterking van de rol van de VN?

Nog een aantal vragen met betrekking tot de brief:

Wederopbouw:
Tijdens het debat in december heeft ook mijn fractie aangedrongen op versterking van de PRT met civiele OS-deskundigen. In de brief staat dat in gang is gezet. Zijn deze deskundigen inmiddels werkzaam binnen de PRT? En om hoeveel civiele deskundigen gaat het?

GTZ zou in februari binnen 6 weken actief zijn. Is dit inmiddels het geval. Welke projecten gaat GTZ als eerste op zich nemen en wordt deze NGO belemmerd in haar uitvoering door de beperkte veiligheidsituatie?

Hoe staat het met de toezegging om een VN-kantoor geopend te krijgen in Tarin Kowt?

Hoeveel militairen kunnen zich inmiddels bezighouden met de Quick Visibility Projects?

Bijdrage van derden
Kunnen de ministers al meer zeggen over de extra bijdrage die derde landen gaan geven? De Fransen en de Amerikanen leveren meer troepen aan het Zuiden en de Noren gaan nu ook aan de slag in het zuiden. Wat voor effect heeft dit voor Nederland in Uruzgan?

Afbouw papaverteelt en alternatieve gewassen:
Nu de 13 relatief arme provincies in het Noorden en Midden van Afghanistan papavervrij zijn verklaard, zijn de ogen gericht op het Zuiden. De praktijk is ook in Uruzgan weerbarstig. De bestrijding wordt soms tegengaan doordat er vuurgevechten uitbreken. Is het waar dat vele boeren niet gecompenseerd krijgen bij de vernietiging van hun papaver?

Nu we toch weer meer te maken hebben gehad met bermbommen, overweegt de minister toch niet om de patrouilles met zwaardere bepanserde voertuigen uit te voeren? Hoe staat het met de aanvoer van de Bushmasters waartoe eind vorig jaar besloten is. Zijn die al in Uruzgan aangekomen?

Training Afghaanse leger (ANA):
Volgens Ritmeester Maarten van het Nederlandse opleidingsteam voor het Afghaanse leger zal de ANA pas in 2015 klaar zijn om zelfstandig te opereren zoals de Nederlanders dat gewend zijn. Hoe verhoudt zich dit met de inschatting van de Nederlandse minister van Defensie die aangaf dat dit al in 2010 het geval zou kunnen zijn? Indien dit niet zo is, wie gaat dit van de NAVO dan na ons oppakken? Is daar al zicht op?

Coalitiemotie kosten van slijtage en vervangingskosten niet ten laste van Defensie.

Allen de uitgesproken tekst geldt

« Terug