Bijdrage debat over Afghanistan

donderdag 24 april 2008

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Naar aanleiding van het goede AO dat wij met de bewindslieden hebben gehad, kom ik tot de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als onderdeel van de wederopbouw in Afghanistan CIMIC-gelden worden aangewend om bij te dragen aan het herstel van religieuze infrastructuur;

overwegende dat dergelijke projecten een breder maatschappelijk doel dienen en in het kader van het winnen van de "hearts and minds" van de bevolking van groot belang zijn;

overwegende dat voorkomen moet worden dat deze religieuze infrastructuur wordt misbruikt voor het verspreiden van haatzaaiende teksten en oproepen tot geweld gericht tegen de Afghaanse overheid of militairen van ISAF en OEF, waardoor het doel van de militaire missie, namelijk het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme, wordt ondergraven;

verzoekt de regering er bilateraal en in EU-verband bij de Afghaanse autoriteiten op aan te dringen maatregelen te nemen om verspreiding van haatzaaiende teksten en oproepen tot geweld tegen te gaan en tolerantie ten aanzien van religieuze minderheden te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Van Gennip. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 308 (27925).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug