Inbreng over een onderzoek van de inspectie jeugdzorg naar de Glen Mills-school

23-04-2008 10:46

De minister geeft in zijn brief (nr. 129) aan dat de Inspectie jeugdzorg geen aanleiding ziet in de indicatie matig risico om verdergaande maatregelen te treffen. Het rapport van de Inspectie jeugdzorg geeft op pagina 12 aan dat er wel een beperkt veiligheidsrisico is voor de coaches, zo lezen de leden van de ChristenUnie-fractie. Vindt de minister dat de veiligheid van coaches gewaarborgd is? Is de minister daarnaast van mening dat de veiligheid van de jongeren in de Glen Mills School voldoende is gegarandeerd?

De Inspectie jeugdzorg constateert dat de toegang tot de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersoon niet voldoende zijn in de Glen Mills School, zo lezen de leden van de fractie van de ChristenUnie (pag. 14 en 16 van het rapport). De Hoenderloo Groep zal de problemen met de toegang tot de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersoon eind april op orde hebben volgens de brief van de minister (nr. 129). Zal hierover terugkoppeling naar de Tweede Kamer plaatsvinden? Zo ja, wanneer?

De minister laat in zijn brief (nr. 129) weten om vóór de zomer een standpunt kenbaar te maken over het eventueel aanwijzen van de status ‘gesloten jeugdzorgaccommodatie' aan de Glen Mills School. De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regelgeving over de uitvoering van de maatregel ‘holding' in gesloten jeugdzorgaccommodaties volgens de minister op orde is. Daarnaast vragen de leden of het toekennen van de status ‘gesloten jeugdzorgaccommodatie' eventuele misstanden daadwerkelijk uit de wereld zal helpen.

Op pagina 11 van het rapport van de Inspectie jeugdzorg staat dat er binnen de Glen Mills School beleid is hoe om te gaan met seksueel misbruik door hulpverleners en hoe misbruik te voorkomen is. Het rapport geeft ook aan dat medewerkers inhoudelijk niet goed op de hoogte zijn van het schriftelijk protocol Discriminatie en Seksuele Intimidatie (geldend voor de gehele Hoenderloo Groep). De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de minister welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van deze kritiek.

Na een incident "is geen aantoonbare procedure voor opvang en nazorg aanwezig" voor medewerkers (pag. 13 van het rapport van de Inspectie jeugdzorg). Medewerkers kunnen bij hun Senior of Unitleider terecht, die geen specifieke opleiding hiervoor hebben gevolgd. De leden van de fractie van de ChristenUnie willen graag weten of de minister het noodzakelijk vindt dat een procedure voor opvang en nazorg na incidenten moet worden ingesteld voor medewerkers.

In de uitzending van ‘Netwerk' op 18 april 2008 wordt door ex-studenten van de Glen Mills School de kwaliteit van het onderwijs in de instelling in twijfel getrokken. De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat volgens het rapport van de Inspectie jeugdzorg (pag. 14) onlangs een evaluatie is gestart die gericht is op de kwaliteit van het onderwijsprogramma in zijn totaliteit. Wanneer zijn de resultaten bekend? Hoe wordt op dit moment de kwaliteit van onderwijs gegarandeerd in de Glen Mills School?

De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag een reactie van de minister op de bevinding van de Inspectie jeugdzorg (pag. 26/27 van het rapport) dat een psychiatrische stoornis onvoldoende en niet op tijd kan worden herkend in de Glen Mills School. Kunnen jongeren met problemen van psychiatrische aard zelf intern voor hulp aankloppen? Zo ja, wordt over deze mogelijkheid voldoende geïnformeerd? Daarnaast staat in het rapport ‘Violence against children in conflict with the law' van de organisatie ‘Defence for Children' van 5 maart 2008 op pagina 82 dat in de periode 2002-2007 vijf gevallen van suïcide in Nederlandse jeugdinstellingen zijn geconstateerd. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier aandacht is voor de preventie van zelfdoding.

Eén van de aanbevelingen in het rapport van de Inspectie jeugdzorg (pag. 30) is dat externe reflectie op methodiek en handelswijze verbetert door interactie met de wereld buiten Glen Mills. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de minister zijn visie op deze aanbeveling wil geven.

« Terug