Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Midden-Oosten

donderdag 16 april 2009

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Aangezien de Durban II-conferentie aanstaande maandag begint en wij niet zo zeer ongerust zijn over de positie van de minister, maar toch graag duidelijkheid verkrijgen, heb ik de volgende motie voorbereid om vast te stellen welke inzet de minister uiteindelijk zal kiezen nu een slotverklaring van die conferentie op stapel staat.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering verschillende keren heeft verklaard dat Nederland geen slotdocumenttekst accepteert die religie boven individu stelt, niet discriminatie op seksuele geaardheid veroordeelt, antisemitisme toestaat of Israel alleen ter verantwoording roept;

constaterende dat de oorspronkelijk concept-slotdocumenttekst inmiddels gewijzigd is, maar dat deze nog steeds elementen bevat die onacceptabel zijn, waaronder een verwijzing naar de Durban Declaration Program of Action (DDPA) uit 2001;

verzoekt de regering met klem de eigen rode lijnen als uiterste markering aan te houden en te handhaven en indien daarvan wordt afgeweken van deelname aan de Durban Review Conferentie af te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 298 (23432).

Wij wachten tot de minister beschikt over de teksten van de moties en ik sta alleen interrupties toe op uw eigen motie, dat wil zeggen de motie waarvan u de eerste ondertekenaar bent.

« Terug