Inbreng schriftelijk overleg Joël Voordewind inzake Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012

maandag 17 september 2012

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind inzake Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012

Onderwerp:   Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012

Kamerstuk:   21 501-02

Datum:            17 september 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken die op 24 september 2012 zal plaatsvinden. Deze leden hebben de volgende vragen en opmerkingen.

Europese Raad 18-19 oktober

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn zeer benieuwd naar het interim-rapport over de toekomst van de EU dat in oktober zal verschijnen. Zij vragen het kabinet om het rapport zo spoedig mogelijk doch ruim voor de Europese Raad van 18-19 oktober naar de Tweede Kamer te sturen. Kan het kabinet bevestigen dat dit rapport vergezeld zal gaan van een kabinetsreactie, zodat duidelijk wordt wat het standpunt van het kabinet is en daarmee een goed debat met de Tweede Kamer mogelijk is?

Meerjarig Financieel Kader

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het jammer dat er geen nieuwe onderhandelingsbox met concrete bedragen ligt, zoals door het Cypriotische voorzitterschap was toegezegd. Deze leden zijn verheugd dat er een extra Europese Raad is ingelast in november, waarin overeenstemming over het MFK moet worden bereikt. Zij hebben echter twijfels over de haalbaarheid van een akkoord binnen twee maanden, nu er nog steeds geen concrete bedragen op tafel liggen.

Met betrekking tot het issues paper en de contouren van een mogelijk akkoord hebben de leden van de ChristenUnie-fractie enkele opmerkingen en vragen. Zij zijn het met het voorzitterschap eens dat bezuinigingen op de begroting onafwendbaar zijn, mede gezien de financiële positie van een groot aantal lidstaten. Genoemde leden zijn van mening dat de EU zich dient te richten op haar kerntaken en dat het aantal Europese fondsen in aantal en omvang dient af te nemen. Zij kunnen zich dan ook vinden in het voorstel van het voorzitterschap om de structuurfondsen primair te richten op de armere regio’s in de EU.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn kritisch op de voorstellen om verder te bezuinigen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), aangezien het budget voor het GLB reeds nominaal bevroren is ten opzichte van 2007-2013. Mochten bezuinigingen op het GLB onafwendbaar zijn, dan pleiten de leden van de ChristenUnie-fractie voor een hoge mate van flexibiliteit voor lidstaten om te kunnen schuiven tussen de eerste en tweede pijler en ook voor meer flexibiliteit voor lidstaten bij het verdelen van het budget voor de inkomenstoeslagen over de verschillende vrijwillige categorieën betalingen. Genoemde leden vragen het kabinet hoe zij de aangenomen motie Pechtold c.s. (20501-20-643) over verschuiving van cohesie-, landbouw-, en structuurfondsen naar Europese onderzoeks, -en innovatiebudgetten gaat inbrengen in de discussie in de Raad? Deze leden vragen het kabinet om te bevestigen dat zij er op inzet dat deze voorgestelde verschuiving van landbouwbudgetten ten goede komt aan innovatie in de landbouwsector?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn tegen de invoering van Eigen Middelen voor de EU, zoals een financial transaction tax of een Europese BTW, onder andere omdat de democratische legitimiteit voor het heffen van deze belastingen ontbreekt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen van het kabinet om de discussie over deze Eigen Middelen nu al te voeren in de Raad en met het Europees Parlement, om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de eindfase van de onderhandelingen bij het sluitend krijgen van de begroting en de goedkeuring door het Europees Parlement. Graag een reactie op dit punt.

De leden van de ChristenUnie-fractie steunen de inzet van het kabinet om de betalingspositie van Nederland niet verder te laten verslechteren, door in elk geval de afdrachtkorting te handhaven. Zij vragen het kabinet op welke specifieke posten zij extra wil bezuinigen indien blijkt dat de afdrachtkorting niet of slechts ten dele kan worden gehandhaafd.

Tijdens de vorige RAZ op 30 augustus j.l. schijnt Duitsland een paper ingebracht te hebben met verregaande voorstellen aangaande het MFK. Klopt het inderdaad dat Duitsland deze paper tijdens de RAZ heeft ingebracht? Zo ja, wat is de reactie van het kabinet op deze paper?

Europees Semester

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn voorstander van een versterking van de Europese economische beleidscoördinatie via het Europees Semester. Zij willen graag op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken bij het opvolgen van de landenspecifieke aanbevelingen door de verschillende lidstaten. Kan het kabinet aangeven hoe zij deze informatievoorziening over de vorderingen binnen de lidstaten zal vormgeven?

Genoemde leden hebben met instemming kennisgenomen van de positie van het kabinet gericht op het verbeteren van het proces van het Europees Semester. Zij willen vragen welke concrete voorstellen het kabinet heeft om de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het proces te verbeteren? Graag een reactie op dit punt.

CVM-Schengen

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met instemming kennisgenomen van de ontwerpraadsconclusies bij de Commissierapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) voor Roemenie en Bulgarije en van de kabinetsappreciatie bij deze rapporten. Zij onderschrijven het kabinetsstandpunt volledig dat toetreding tot Schengen voor Bulgarije en Roemenië momenteel nog niet aan de orde is, aangezien beide landen nog niet voldoen aan de in het CVM genoemde ijkpunten.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn het eens met het voortzetten van de CVM-rapportages en verwachten dan ook verbetering te zien in de eerstvolgende CVM-rapportages voor Roemenië (eind 2012) en Bulgarije (eind 2013). Zij vragen het kabinet om aan te geven of het kabinet de voorliggende rapportages als ‘positief’ beschouwt ondanks dat toetreding nog niet aan de orde is? Graag een reactie.

Genoemde leden zijn bezorgd over de uitlatingen die zijn gedaan door Commissievoorzitter Barosso, Commissaris Reding en de Nederlandse ambassadeur in Bulgarije over toetreding tot Schengen, omdat dit verkeerde verwachtingen kan creëren bij de twee landen en het gezag van de nationale parlementen die zich nog moeten uitspreken over de voortgang, ondermijnt. Wat is de reactie van het kabinet op de uitlatingen van deze drie personen? 

Genoemde leden zijn ook verheugd dat het compromisvoorstel (afschaffen van de paspoortcontroles aan de lucht- en zeegrenzen) van tafel is en dat meer lidstaten inzien dat de besluitvorming over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen moet worden uitgesteld zolang beide landen niet voldoen aan het CVM. Klopt het dat dit voorstel nu wordt geagendeerd voor de JBZ-Raad van 24-25 oktober? Zo ja, hoe moet dit worden bezien in het licht van de CVM-rapportages en de raadsconclusies? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet om aan te geven hoe momenteel de verhoudingen in de Raad liggen inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië, de mogelijke toetreding tot Schengen en het compromisvoorstel zoals hierboven beschreven? Is volgens het kabinet ook toetreding van één van beide landen (zonder het andere land) mogelijk als blijkt dat één van de landen wel voldoet aan de CVM-ijkpunten en het andere land niet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug