Bijdrage Joël Voordewind aan plenair debat inzake Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

dinsdag 25 september 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan het plenair debat inzake de Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

Onderwerp:   Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

Kamerstuk:   33 366

Datum:            25 september 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook de fractie van de ChristenUnie dankt de vorige Voorzitter voor het voortreffelijk voorzitten van deze Kamer. Ik dank bovendien de drie kandidaten voor hun bereidwilligheid om zich kandidaat te stellen voor deze mooie baan. Het is geen gemakkelijke baan. Het is een baan die iemand 24 uur per dag kan bezighouden, 6 dagen per week. Ik hoop voor de nieuwe Voorzitter dat de zondag ongemoeid blijft.

Als je gaat grasduinen door de cv's van de verschillende kandidaten, dan is het grappig wat je tegenkomt. Een van de kandidaten heeft een van haar twee schildpadden vernoemd naar een illustere, strategische held uit het verleden. Een van de kandidaten is ook rockzangeres geweest. Een andere kandidaat wil de Kamer meer inschakelen op het punt van social media. En dan maar hopen dat dat beter gaat dan in Haren het geval is geweest in het afgelopen weekend.

Ik ga over op de serieuze vragen. Ik leg de drie kandidaten een aantal vragen voor die zij alle drie moeten beantwoorden. Daarna stel ik nog individuele vragen. De Voorzitter van de Kamer wordt geacht om staatslieden, premiers en presidenten, te ontvangen. Welke buitenlandervaring hebben de drie kandidaten? In de profielschets wordt gerefereerd aan leidinggevende ervaring. Kunnen de drie kandidaten daarop ingaan? Hoe hebben zij tot nu toe leiding gegeven? Dit is met name belangrijk voor het ambtelijk apparaat. Ik kom te spreken over de positie van de kleinere fracties. Hoe zien de kandidaten die kleinere fracties? Wat vinden zij van de voorstellen die circuleren om de Tweede Kamer te verkleinen naar 100 zetels? Ik vul graag de vragen aan van collega Van der Staaij over de verruwing van het taalgebruik in de Kamer in de afgelopen jaren. Hoe zien de kandidaten de rol van de Kamervoorzitter in situaties waarin dat fenomeen zich voordoet? In de vorige ronde zijn door de kandidaten nogal verrassende maar heel verhelderende uitspraken gedaan over het dertigledendebat. Hoe denken deze kandidaten over de dertigledendebatten?

Ik leg graag de volgende casus voor aan de drie kandidaten. Er is een motie aangenomen door de Kamer, zoals de kinderasielmotie van vorige week. Er is vervolgens om een brief met een reactie gevraagd aan het kabinet. Die brief blijft echter uit. Welke rol zien de kandidaten weggelegd voor de Voorzitter bij het alsnog verkrijgen van die brief, van een antwoord aan de Kamer?

Ik kom op de afzonderlijke vragen, allereerst aan de heer Schouw. D66 staat bekend als een vernieuwingspartij. Het laatste wapenfeit van D66 is het initiatiefrecht van de Kamer in de formatie. De fractie van de ChristenUnie was daarover niet zo enthousiast. Welke vernieuwingen heeft de heer Schouw verder in petto in relatie tot de rol van het parlement?

De heer Schouw zegt in de media een brug te willen slaan tussen de Nederlandse bevolking en haar Tweede Kamer. Welke concrete voorstellen heeft hij daarvoor? In de krant hebben wij kunnen lezen dat Europarlementariër In 't Veld, collega van de heer Schouw, uitspraken heeft gedaan over het stopzetten van subsidie aan partijen zoals de SGP en de ChristenUnie. Wat is de reactie van de SGP op die uitspraak?

De heer Van der Staaij (SGP):

De heer Voordewind vraagt om een reactie van de SGP. De SGP is helemaal geen voorstander van die plannen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Excuus, voorzitter. Dan stel ik de vraag mede namens de SGP-fractie aan de heer Schouw.

Ik heb ook een vraag aan mevrouw Van Miltenburg. Hoe denkt zij om te gaan met een situatie met nu al een VVD-voorzitter in de Eerste Kamer en een minister-president van VVD-huize en straks mogelijk ook een Tweede Kamervoorzitter van VVD-huize? Vindt zij dat zelf wenselijk? Het logische antwoord is ja, want anders zat zij hier niet, maar hoe ziet zij deze rollen voor zich?

Mijn vraag aan mevrouw Arib is de volgende. Zij heeft veel ervaring in het Kamerwerk en zegt zich te willen inzetten voor een zo goed mogelijk functionerende Kamer. Hoe denkt zij dat precies te gaan doen, anders dan nu het geval is geweest? Ik hoor graag de reacties van de drie kandidaten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug