Schriftelijke vragen Joël Voordewind i.s.m. leden over het toegenomen aantal zelfdodingen

vrijdag 21 september 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind samen met de leden Leijten (SP), Bouwmeester (PvdA), Van der Staaij (SGP) en Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het toegenomen aantal zelfdodingen

Kamerstuk:   2012Z16101

Datum:            21 september 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Aantal zelfdodingen neemt toe’?[1]  Wat is uw reactie op dit bericht? Bent u het met mij eens dat het zorgwekkend is, dat het aantal zelfdodingen opnieuw is toegenomen?

Vraag 2

Welk effect hebben de beleidsmaatregelen gehad, nu het aantal mensen dat suicide pleegt, blijft stijgen? Wilt u zich alsnog committeren aan het streefgetal om het aantal zelfdodingen met 5% te verminderen?

Vraag 3

Heeft de nieuwe multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag al effect? Zo ja, wat is dit effect? Zo nee, wanneer zal dit effect meetbaar zijn?

Vraag 4

Kunt u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat psychiatrische patiënten met hoge psychische nood ook in het weekend voldoende hulp krijgen?

Vraag 5

Wat vindt u van de reactie van hoogleraar klinisch psychologie Ad Kerkhof dat suïcidepogingen die mede door financiële problemen komen gedeeltelijk te voorkomen zijn? Op welke wijze kunnen er meer preventietrainingen gegeven worden aan medewerkers in de financiële sector?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug