Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

woensdag 04 december 2019

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bruins voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 29477

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties. De ene gaat over tekorten aan geneesmiddelen en de ander over verspilling van geneesmiddelen. Het is allebei waar.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geneesmiddelentekorten zo veel mogelijk moeten worden voorkomen;

overwegende dat het belangrijk is dat apothekers, artsen en patiënten tijdig op de hoogte worden gesteld als fabrikanten van plan zijn te stoppen met de productie of levering van een geneesmiddel, zodat patiënten tijd hebben om over te stappen dan wel medicatie af te bouwen;

overwegende dat apothekers patiënten nog meer proactief kunnen informeren over leveringsproblemen bij geneesmiddelen;

verzoekt de regering te bevorderen dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten alle leveringsonderbrekingen en tekorten actief publiceert op zijn website, zodat apothekers en artsen volledig op de hoogte zijn en hun patiënten proactief kunnen informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 635 (29477).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit recent onderzoek blijkt dat jaarlijks voor bijna 180 miljoen euro aan nog bruikbare geneesmiddelen wordt weggegooid;

constaterende dat hiervoor verschillende oorzaken aan te wijzen zijn, zoals te grote verpakkingen en voortijdig stoppen met inname;

overwegende dat uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat ongebruikte geneesmiddelen, na kwaliteitscontrole in de apotheek, heel goed opnieuw aan andere patiënten kunnen worden verstrekt;

overwegende dat slechts een derde van de gebruikers geneesmiddelen terugbrengt naar de apotheek;

overwegende dat veel mensen niet weten dat geneesmiddelen teruggebracht kunnen worden naar de apotheek of dat zij terugbrengen te veel moeite vinden;

van mening dat verspilling van bruikbare geneesmiddelen zo veel mogelijk voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering samen met patiënten, artsen, apothekers en de farmaceutische industrie een concreet actieplan tegen verspilling van medicijnen op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 636 (29477).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

In aanvulling op de allerlaatste motie: ik heb vanavond nog wat op internet gezocht naar bedragen gemoeid met de verspilling van medicijnen. De ondergrens ligt op tientallen miljoenen, maar het gaat vaker over honderden miljoenen. Als we moeten bezuinigen op de zorg, vind ik dat echt niet acceptabel. Ik zag het jaartal 1995. Hier wordt al heel lang aan gewerkt. Er moet nu echt iets gebeuren. Daarom deze motie.

Dank u wel.

Meer informatie

« Terug

Archief > 2019 > december