Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber inzake Milieuraad d.d. 25 oktober 2012

09-10-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu inzake Milieuraad d.d. 25 oktober 2012

Onderwerp:   Milieuraad d.d. 25 oktober 2012

Kamerstuk:   21 501 - 08

Datum:            09 oktober 2012

De leden van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de agenda van de milieuraad. Zij hebben enkele vragen over de inzet van de staatssecretaris.

ETS CO2-emissierechten

Allereerst de stand van zaken rond het CO2-emissiehandelsysteem. De CO2 prijs binnen het emissiehandelsysteem is mede door de economische crisis momenteel veel te laag om een effectieve prikkel te zijn voor verlaging van de uitstoot. De ChristenUnie is voor een minimumprijs voor CO2 en vindt dat het emissieplafond moet worden verlaagd zodat het emissiehandelsysteem efficient kan worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Een eerste stap daarvoor kan zijn een deel van de CO2-rechten nu niet te veilen, maar deze tijdelijk op zij te zetten (set-aside, backloading) zoals de Europese Commissie voorstelt. Genoemde leden hebben op basis van uitspraken in de Telegraaf de indruk dat de staatssecretaris zelfs dit niet wil doen omdat dit niet goed zou zijn voor de Nederlandse industrie. Dit is volgens genoemde leden een vreemde redenatie. De industrie heeft nu alleen onverwacht voordeel van de lage prijzen. Een hogere CO2 prijs geeft echter investeringszekerheid voor duurzame initiatieven, ook van de industrie. Het verhoogd ook de druk om te komen tot structurele maatregelen en het voorkomt dat we tijd verliezen in de transitie naar een koolstofarme economie. Genoemde leden vragen daarom hoe de staatssecretaris aankijkt tegen het huidige functioneren van het CO2-emissiehandelsysteem.

Bijna Kamerbreed is de motie Van der Werf/Leegte aangenomen om juist met de Europese commissie zo’n set-aside te onderzoeken. Genoemde leden hopen daarom dat de uitspraak van de staatssecretaris een vergissing is. De staatssecretaris wil toch niet in het kamp van de felste tegenstanders van aanscherping van het EU klimaatbeleid komen? Wanneer ontvangt de Kamer het BNC-fiche met de officiële reactie van het kabinet op het EU-voorstel? Kan de staatssecretaris aangeven wat hij verwacht van de discussie hierover tijdens de Milieuraad?

Bijstook

De ChristenUnie is huiverig over een bijstookverplichting van biomassa in kolencentrales. Zolang er geen goede duurzaamheidscriteria zijn leidt dit volgens deze leden tot het kappen van bossen. Een kolencentrale met 50% bijstook stoot nog steeds meer uit dan een gascentrale. Verbranden van hout is een laagwaardige toepassing en er wordt in de huidige Richtlijn Hernieuwbare Energie geen rekening gehouden met het feit dat het bos een carbon sink is. Het duurt jaren voordat nieuw bos de CO2 weer heeft opgenomen. Daarom vraagt de ChristenUnie de staatssecretaris zelf duurzaamheidscriteria voor biomassa op te stellen zoals het Verenigd Koninkrijk al gedaan heeft, liefst met een aantal gelijkgezinde landen. Is de staatssecretaris daartoe bereid en is de staatssecretaris bereid hiervoor binnen de Milieuraad draagvlak te zoeken?

Klimaattop

Nederland wil klimaatfinanciering in 2013 op niveau 2012 houden. Kan de staatssecretaris dit onderbouwen? Internationaal is namelijk afgesproken om de 10 mrd USD/jaar van de ontwikkelde landen te laten groeien naar 100 mrd USD/jaar vanaf 2013. Is dit doel wel haalbaar als Nederland zegt dat er geen cent bij mag?

Hetzelfde geldt voor de reductie van CO2 met 20% in 2020 ten opzichte van 1990. Nederland kan daarmee instemmen, maar waar is de ambitie gebleven om te gaan naar 30% reductie? De ChristenUnie roept de staatssecretaris op bij elk internationaal platform hiervoor te blijven pleiten.

De EU en nog een klein aantal landen wil in ieder geval ook na 2012 de 20% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 1990 garanderen. Hiervoor is echter amendering nodig van het Kyoto protocol en dat zou ook nog eens direct in moeten gaan. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de Kamer tijdig en voldoende hierbij wordt betrokken?

De EU eiste eerder wel voldoende voortgang met de onderhandelingen voor een nieuw protocol of ander juridisch instrument voor na 2020 waarover in 2015 overeenstemming moet zijn. Is hier al voortgang mee geboekt? Wat zijn de verwachtingen van de staatssecretaris van het nieuwe instrument?

Enkele Midden- en Oost-Europese landen hebben nog flinke overschotten emissierechten uit de eerste Kyotoperiode, de zogenaamde AAU’s. Zij willen deze benutten voor toekomstige emissiereductie maar dat zou de EU klimaatdoelstelling verwateren. De ChristenUnie roept de staatssecretaris op zich hier stevig tegen te verweren. In Doha is de laatste kans om hier afspraken over te maken. Is er al een Europees compromis in zicht?

CO2-doelstellingen auto’s en bestelwagens

De ChristenUnie steunt het standpunt van de staatssecretaris dat er meer ambitie moet zijn om de CO2 normen voor bestelbusjes aan te passen nu de bestaande normen makkelijk haalbaar zijn tegen lagere kosten. Maar waar zet de staatssecretaris dan exact op in?

Voor personenauto’s vraagt de staatssecretaris om indicatieve doelen voor CO2 reductie voor na 2020. Dit schept duidelijkheid voor de industrie en daarom ook hier steun van de ChristenUnie. Maar de staatssecretaris geeft zelf ook niet aan wat zijn doel is. Kan de staatssecretaris wat concreter zijn? Steunt hij bijvoorbeeld het voorstel van Natuur & Milieu om te gaan voor 80 gr/CO2/km in 2020 en 60 gram in 2025, zo nee waarom niet? En waarom pleit de staatssecretaris alleen voor indicatieve lange termijn doelen? Is de staatssecretaris bereid er voor te pleiten dat er ook voor de langere termijn normen worden vastgelegd voor de maximale emissie die in ieder geval gehaald moeten worden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug