Schriftelijke vragen Carla Dik: cumulatieve effecten natuur en milieu van activiteiten Waddengebied

donderdag 08 november 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber inzake de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied

Onderwerp:   De cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied                                                                                                                                    

Kamerstuk:   2012Z18990

Datum:            8 november 2012

Vraag 1

Kent u de berichten “Winning van steenzout veroorzaakt diepe gaten in bodem Waddenzee” en “Beheer Wadden is rommeltje”? 1) 2)

Vraag 2

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vergunningverlening voor zoutwinning in de Waddenzee door het bedrijf Frisia?

Vraag 3

Bent u bekend met de mogelijke negatieve effecten op natuur en milieu van de zoutwinning in de Waddenzee? Zijn hier onderzoeken naar uitgevoerd? Hoe worden deze effecten meegenomen in de vergunningverlening aan Frisia?

Vraag 4

Bent u bekend met het feit dat de buitendelta’s krimpen? Zijn hiervoor extra zandsuppleties mogelijk? Wat zijn de ecologische gevolgen daarvan?

Vraag 5

Hoeveel vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet, Wet milieubeheer en Visserijwet zijn in de afgelopen vijf jaar verleend door het rijk of provincies voor activiteiten in het Waddengebied? Om wat voor activiteiten gaat het hierbij?

Vraag 6

Welke (andere) instanties geven vergunningen af voor activiteiten in het Waddengebied?

Vraag 7

Is er een overzicht van de effecten op natuur en milieu van de verschillende activiteiten in het Waddengebied?

Vraag 8

Hoe wordt toegezien op de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied? Wat is hierbij de coördinerende rol van uw ministerie, aangezien de vergunningverlening door verschillende overheden plaatsvindt?

Vraag 9

Bent u bereid te kijken hoe de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied beter in beeld kunnen worden gebracht? Bent u bereid hierover met de betrokken instanties in de regio in gesprek te gaan?

1) Trouw, 7 november 2012, “Winning van steenzout veroorzaakt diepe gaten in bodem Waddenzee”

2) NRC Handelsblad, 19 oktober 2012, “Beheer Wadden is rommeltje”

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug