Bijdrage Carla Dik-Faber aan wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek subsidies landbouw en visserij

donderdag 15 november 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken

Onderwerp:               Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij

Kamerstuk:               33 400 - XIII

Datum:                        15 november 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Ook ik begin met het feliciteren van de nieuwe staatssecretaris met deze mooie functie die hij nu heeft in de landelijke politiek. Ik wens hem heel veel geluk en wijsheid toe in de komende jaren. Ik geef voorts complimenten aan de rapporteurs en aan de mensen van het BOR voor de goede notities die er liggen.

Ik wil graag ingaan op drie punten: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het inzicht in landbouwsubsidies en effectiviteit en doelmatigheid.

De nieuwe staatssecretaris en ik komen allebei uit de provincie en hebben net de provinciale politiek verruild voor de landelijke politiek. Ik wil derhalve heel graag beginnen met het nieuwe GLB, en dan vooral ingaan op de gevolgen voor de provincies. Het kabinet heeft aangegeven dat het wil inzetten op een plattelandsbeleid dat zich richt op Europese prioriteiten, en daarbinnen op agrarische activiteiten. Als Nederland zich primair wil richten op wat nu de eerste as heet -- de concurrentiekracht -- wat betekent dit dan voor de provincies? Blijft er dan nog wel genoeg Europees geld over voor agrarisch natuurbeheer en andere maatregelen die nu in de tweede as zitten? Of moet de provincie het straks zonder Europese cofinanciering doen?

Ik krijg verder graag wat meer duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma. De Commissie heeft vorig jaar nieuwe plattelandsmaatregelen voorgesteld. Kan de staatssecretaris al aangeven welke maatregelen hij wil opnemen in het nieuwe POP? Op welke wijze wil hij een sterkere verbinding leggen tussen de verschillende Europese fondsen via het nieuwe Gemeenschappelijk Strategisch Kader?

Ik heb voorts enkele vragen over de uitgaven voor het GLB. In het POP staat dat de totale overheidsuitgaven van EU, rijk en provincie voor het plattelandsontwikkelingsprogramma in de periode 2007-2013 1,1 miljard bedragen. Daar komen de private uitgaven dan nog bij. In tabel 3 op blz. 230 van de begroting worden echter alleen de EU-uitgaven vermeld. Al met al is het lastig om te doorgronden hoe Europese en nationale financiering zich tot elkaar verhouden en waar de besteding van gelden ten behoeve van verschillende plattelandsmaatregelen in de begroting is terug te vinden. Kan de staatssecretaris een overzicht maken van alle POP-maatregelen 2007-2013 en de daarbij behorende nationale subsidieregelingen? Hoe kan deze samenhang in de begroting verbeterd worden?

Een volgend punt is het inzicht in landbouwsubsidies. Vorig jaar heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gedaan met als titel "Leren van subsidie-evaluaties". De Rekenkamer heeft onder meer gewezen op het belang van deugdelijke evaluaties, het stopzetten van subsidies als deze niet effectief zijn en het belang van goede subsidieoverzichten. Uit het subsidieoverzicht achter in de begroting blijkt echter dat er een aantal subsidieregelingen is waarvoor er in 2011 geen verleningen waren. Waarom wordt toch budget begroot voor 2013 terwijl blijkt dat de regelingen niet effectief zijn? Wat de evaluaties betreft, vraag ik de staatssecretaris waarom in het overzicht in de brief van 12 november niets staat over de mid term evaluatie van het POP uit 2010. Dat was toch een belangrijke evaluatie waar indirect ook veel subsidieregelingen onder vallen.

Ik ga nog heel kort in op mijn laatste punt: effectiviteit en doelmatigheid. Er staat een belangrijke beleidsdoorlichting gepland voor artikel 16. Het gaat hierbij in feite om een samenvoeging van drie eerdere artikelen uit de oude L&V-begroting. Kan de staatssecretaris toezeggen dat de opzet van deze beleidsdoorlichting nog even naar de Kamer gaat, zodat zij daar nog naar kan kijken voordat het onderzoek wordt uitgezet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug