Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat inzake Begroting Infrastructuur en Milieu

dinsdag 20 november 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan het plenair debat inzake Begroting Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:               Begroting Infrastructuur en Milieu

Kamerstuk:               33 400 - XII, 33 400 - A

Datum:                        20 november 2012

Voorzitter. Ook namens de ChristenUnie een hartelijk welkom aan de nieuwe staatssecretaris. We hebben allebei de provinciale politiek verruild voor Den Haag. Dat schept toch een bijzondere band en ik zie uit naar een plezierige samenwerking.

Bij infrastructuur en milieu draait het om mobiliteit, om beweging, maar laten we niet vergeten dat het uiteindelijk om de bestemming gaat. Mensen willen niet onderweg zijn maar willen ergens naartoe. Daarom is het zo belangrijk dat mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling in samenhang worden bekeken en aangepakt. Mobiliteit is een groot goed voor de samenleving; ze brengt mensen bij elkaar. Daarbij is het de kunst om de negatieve effecten daarvan, zoals milieuvervuiling, zoveel mogelijk te voorkomen. Het verduurzamen van de mobiliteit is waar de ChristenUnie voor staat.

Over de budgetten die over zijn na de bezuinigingen is aan het begin van de avond al uitvoerig gesproken. Het zal niet verbazen dat de ChristenUnie zich grote zorgen maakt. Er is tot 2028 nog maar 3 miljard over voor nieuwe projecten en hiervan wil het kabinet 80% gaan reserveren. Waarom nemen deze bewindslieden en met hen de VVD en de PvdA zo'n grote hypotheek op de toekomst? De regering zal radicaal projecten moeten schrappen en op de lange baan schuiven. De ChristenUnie heeft in het Lenteakkoord een duidelijke keuze gemaakt: niet bezuinigen op waterveiligheid want anders wordt een gat in de begroting een gat in de dijken. Ook willen we geen bezuiniging op het spoor. Ik heb een amendement in voorbereiding om voor dat deel van de bezuinigingen dat volgt uit het Lenteakkoord waterveiligheid en spoor te sparen.

De ChristenUnie pleit voor een nieuwe visie op mobiliteit. De noodzaak daarvan wordt door de radicale bezuinigingen duidelijk. De ChristenUnie kiest voor een kilometerprijs, uiteindelijk het meest efficiënte middel om de files op te lossen, en voor meer ketengericht denken, dus hoogwaardige P+R-locaties en meer fietsenstallingen bij de stations.

Ik was dan ook blij met de reactie van de VVD-fractie dat zij bereid is met ons mee te denken over extra aandacht voor P+R-voorzieningen. Ik hoor hierop ook graag een reactie van de minister.

Waar zet de staatssecretaris op in als het gaat om de luchtkwaliteit? De huidige normen voor fijnstof zijn nog steeds twee keer hoger dan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. De fractie van de Partij van de Arbeid is al ingegaan op de rekenmodellen, dus daar sluit ik mij bij aan.

Dan kom ik op het milieu. De ChristenUnie wil goed zorgen voor Gods schepping. Ik was dan ook blij in het regeerakkoord te lezen over een ambitieuze groene groeistrategie en dat het kabinet streeft naar een circulaire economie. Hoe vertaalt de staatssecretaris deze ambities in daden en in resultaten? Ik was ontzettend blij te horen dat de fractie van de Partij van de Arbeid het statiegeldsysteem overeind wil houden. Wij denken hierin mee met de Partij van de Arbeid en wij willen graag samen optrekken, eventueel om een motie in te dienen, maar ik hoor graag eerst de reactie van de staatssecretaris op dit punt.

Dan het beleid voor topsectoren en duurzaam inkopen. Voor duurzaamheid is innovatie nodig. De ChristenUnie wil dit stimuleren. Een belangrijke sleutel ligt bij de topsectoren, die vaak al overtuigd zijn van de noodzaak van groene groei, maar wachten op overheidsbeleid. De overheid is ook aan zet bij haar aanbestedingenbeleid. Is de staatssecretaris bereid ervoor te zorgen dat alle aanbestedingen worden getoetst op de voetafdruk, de hergebruikfactor en het energieverbruik gedurende de hele levenscyclus?

Een mooi initiatief om duurzaamheid te meten in de bouw is DuboCalc. Gerecyclede producten worden echter niet anders beoordeeld dan niet-gerecyclede, zodat hergebruik van hout of asfalt niet wordt gestimuleerd. De ChristenUnie vraagt de regering in 2013 recycling op te nemen in DuboCalc. Specifiek voor asfalt vraag ik de minister om zo snel mogelijk Rijkswaterstaat het percentage hergebruik van oud asfalt mee te laten tellen bij aanbestedingen.

Dan kom ik op de emissiehandel. Is de staatssecretaris bereid te onderzoeken of CO2-emissierechten toegekend kunnen worden aan bedrijven voor innovatieve productiemethoden waarmee CO2-uitstoot bewezen duurzaam wordt vastgelegd? Dat stimuleert de innovatie. Ik denk bijvoorbeeld aan bouwmaterialen zoals ecoboard, helemaal cradle-to-cradle en veel beter dan ondergrondse CO2-opslag, waar wij beslist geen voorstander van zijn.

Dan kom ik op windenergie. In het regeerakkoord lees ik wel heel veel mooie ambities over duurzame energie, maar hoe gaat het nu met wind op land? Hebben de provincies inmiddels voldoende gebieden aangewezen waar in 2020 geloofwaardig de 6.000 MW aan windenergie gerealiseerd kan worden die nodig is voor de oude ambitie? De staatssecretaris weet ook dat locaties zullen afvallen. Er is ook meer capaciteit nodig voor de hogere ambitie uit het regeerakkoord. Is het niet veel beter om de provincies te vragen gebieden aan te wijzen voor 8.000 MW? Graag een reactie van de staatssecretaris.

Door de binnenvaartsector is voorgesteld om de rente op het sloopfondsgeld in te zetten voor het project "innovatieschuur". Daar hoor ik graag een reactie op. Wij hebben een amendement ingediend dat inmiddels is rondgedeeld, voor behoud van het voorlichtingsbureau binnenvaart.

Verder overweegt de ChristenUnie een amendement in te dienen om te regelen dat 25 miljoen in de komende jaren wordt gelabeld voor regionaal spoor. Dat is afgesproken in het Lenteakkoord, maar alleen voor 2013 verwerkt in de begroting.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug