Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Klimaat (AO d.d. 17/10)

woensdag 13 november 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Klimaat (AO d.d. 17/10)

Kamerstuk:    32 813

Datum:            13 november 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik wil graag de volgende twee moties indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SER-energieakkoord een looptijd heeft tot 2020 en de Klimaatagenda een looptijd tot 2030;

overwegende dat de Klimaatagenda met name maatregelen biedt voor sectoren die buiten het energieakkoord vallen;

overwegende dat voor energietransitie grote investeringen gemoeid zijn en voor dit soort beslissingen de tijdshorizon tot 2020 te kort is;

verzoekt de regering, een langetermijnvisie voor het energiebeleid op te stellen tot tenminste 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (32813).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geluiden opgaan om voor de EU-klimaatdoelen voor 2030 alleen uit te gaan van een doel voor CO2-reductie en vooralsnog niet meer voor energie-efficiency en aandeel duurzame energie;

constaterende dat de regering nog niet zeker is of aparte doelen voor energie-efficiency en aandeel duurzame energie voor 2030 behouden moeten blijven;

overwegende dat deze doelen bijdragen aan het bereiken van het doel voor CO2-reductie maar daarnaast ook zelfstandig relevant zijn, onder meer om te zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van energie-import;

verzoekt de regering, zich binnen Europa in te zetten voor het effectueren van drie afzonderlijke klimaatdoelen voor 2030 voor CO2-reductie, energie-efficiency en aandeel duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 81 (32813).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

  

« Terug

Archief > 2013 > november