Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Fraudebestrijding meststoffenwet

woensdag 27 november 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van fraudebestrijding van de meststoffenwet

Onderwerp:   Fraudebestrijding meststoffenwet

Kamerstuk:    33 322

Datum:            27 november 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over fraudebestrijding in het kader van de meststoffenwet. Genoemde leden zijn van mening dat een stevige en gerichte aanpak van fraude cruciaal is voor het doen slagen van het nieuwe mestbeleid en de mestverwerkingsplicht. Deze leden hebben enkele vragen bij de voorstellen voor fraudebestrijding.

Het kabinet heeft eerder aangegeven de bal voor fraudebestrijding vooral bij de sector zelf te willen neerleggen. Het is aan de sector om ‘rotte appels’ te weren uit de keten. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn echter van mening dat de overheid een duidelijke rol heeft om ambitieuze wetgevende kaders te scheppen en daarmee uit te stralen dat fraude niet getolereerd en zwaar bestraft wordt. Is het kabinet ook bereid om aanvullende maatregelen te nemen als blijkt dat de primaire en intermediaire sector er onvoldoende in slaagt om fraude te voorkomen?

Aanscherping wettelijk kader

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat het kabinet de monstername van vaste mest wil verbeteren. Waarom wordt alleen gekeken naar de monstername van vaste mest en niet naar de monstername van drijfmest? Kan het kabinet ook uitleggen hoe het de nieuwe systematiek met een onafhankelijke monsternemer voor zich ziet? Genoemde leden begrijpen dat de kosten beperkt zullen moeten worden, maar wat zijn de consequenties als ervoor wordt gekozen om met partijmonsters te werken? Hoe groot zijn deze partijen en waar worden de partijen bemonsterd? Op welke termijn wordt dit nieuwe systeem ingevoerd?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn voorstander van vaste inbouw van AGR/GPS-apparatuur op alle mesttransportmiddelen, om zodoende fraude met zwarte mest te voorkomen. Zij zien echter niet in waarom de invoering van deze maatregel nog tot 1 juli 2014 moet wachten en vragen het kabinet om deze maatregel sneller in te voeren.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke concrete maatregelen het kabinet gaat nemen om onevenwichtigheden in de stikstofbalans van intermediaire bedrijven aan te pakken en registratie en controle van opslagen te verbeteren.

Handhavingsstrategie

De leden van de ChristenUnie-fractie menen uit de brief op te maken dat er bij de handhavingsstrategie geen echte concretisering en verscherping van bestaande handhavingsmaatregelen wordt voorgesteld, maar dat slechts de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten worden beschreven. Klopt dit, zo vragen deze leden? Is het kabinet ook van plan om fraude minder aantrekkelijk te maken door sancties en boetes te verhogen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > november