Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Grondstoffen en afval (AO d.d. 14/11)

dinsdag 26 november 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg  met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 14/11)

Kamerstuk:    30 872

Datum:            26 november 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, op Europees niveau afspraken te maken over het percentage recyclaat in elektronische apparatuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 155 (30872).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eerste prestatiegarantie voor het eventueel vrijgeven van statiegeld op petflessen verplicht tot zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van ten minste 90 kt kunststof verpakkingsafval;

constaterende dat op basis van het Basisdocument Monitoring Verpakkingen uitsluitend informatie zal worden geleverd over de hoeveelheid recycling, maar niet over de kwaliteit van het eindproduct van recycling;

constaterende dat hierbij al het gesorteerde materiaal dat binnenkomt bij recyclingsbedrijven meetelt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de verliezen binnen de laatste fase van het recyclingsproces terwijl de ILT heeft aangetoond dat hierin nog rendementsverliezen tot 30% kunnen optreden;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de komende jaren bij de monitoring van de recycling van kunststof verpakkingsafval wordt gerapporteerd:

- wat de kwaliteit was van het eindproduct van de recycling en te onderbouwen dat dit het meest hoogwaardig mogelijk was;
- wat de daadwerkelijke hoeveelheid gerecycled materiaal was na afronding van het recyclingsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 156 (30872).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > november