‘Eurlings moet doorpakken bij ProRail'

spoortunnelmaandag 09 februari 2009 11:28

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat moet snel orde op zaken stellen bij ProRail, zodat onderhoudsachterstanden op het spoor in hoog tempo worden weggewerkt. Dat is nodig voor een ongestoorde dienstregeling, maar ook voor behoud van werkgelegenheid in de bouwsector. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer.

Cramer reageert op cijfers die ProRail onlangs naar Vakgroep Railinfrastructuur van Bouwend Nederland heeft gestuurd, en op een persbericht dat ProRail zelf afgelopen weekend uitgaf. Uit de brief aan de aannemers blijkt dat er in 2007 en 2008 tientallen miljoenen minder is geïnvesteerd in het onderhoud van het Nederlandse spoornet dan was begroot. ProRail erkent in de brief zelf de ‘ernst' van de situatie, mede met het oog op behoud van capaciteit, kennis en kunde in de specialistische sector van spoorbouwers.

Plank
De investeringen ter waarde van 10 miljoen euro die afgelopen weekend door ProRail werden aangekondigd, staan in geen verhouding tot de hoeveelheid geld die de afgelopen jaren bij Verkeer en Waterstaat op de plank is blijven liggen (‘onderuitputting'). Cramer vindt dat ernstig. De gevolgen zijn namelijk navenant: ,,We krijgen signalen dat er op korte termijn ontslagen dreigen bij de spooraannemers, omdat ProRail opdrachten niet tijdig op de markt zet.'' Uit de cijfers blijkt dat Prorail verwacht dat ook in 2009 en 2010 niet het volledig beschikbare budget voor spooronderhoud wordt besteed. Cramer: ,,En dat in een tijd waarin de overheid juist moet investeren om de economie te ondersteunen.''

ProRail erkent in de brief aan de spooraannemers de ernst van de situatie en wil een ‘inspanningsverplichting' op zich nemen om maatregelen te versnellen. Ernst Cramer: ,,Dat is onvoldoende. ProRail moet zichzelf verplichten tot resultaat. Dat moet de minister van ProRail eisen. De overheid moet, juist nu er een kredietcrisis heerst, het goede voorbeeld geven: niet oppotten, niet traag zijn, maar snel opdrachten in de markt zetten. Deze minister laat geen gelegenheid lopen om zichzelf als een doorpakker neer te zetten; als het om asfalt gaat zet hij liever vandaag dan morgen de schop in de grond. Nu blijkt het treuzelen troef, waar het gaat om rails en biels."

Achterstanden
In september stelde de ChristenUnie Kamervragen over de achterstanden op het spoor. Bij de begrotingsbehandeling begin december vroeg de ChristenUnie opnieuw aandacht voor de vitaliteit van de spoorsector; toen waren er al signalen van achterstallig onderhoud op het spoor. Ernst Cramer: ,,Helaas worden nu onze vermoedens bevestigd. De minister moet nu snel orde op zaken stellen bij ProRail.''


Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over onderhoudsachterstanden bij ProRail.

  1. Kent u het bericht "ProRail versnelt spoorprojecten"?
  2. Kent u de brief van ProRail aan Bouwend Nederland, Vakgroep Railinfrastructuur t.a.v. het werkvolume d.d. 19 januari 2009? Bent u van oordeel dat het beeld uit de brief overeenstemt met dat wat totnogtoe - in antwoord op eerdere vragen op dit punt - bestond?
  3. Deelt u e mening van ProRail in het persbericht dat het dreigende inkrimpen van spoorwerkbedrijven komt door de kredietcrisis of is de oorzaak onderuitputting die veroorzaakt is door ProRail zelf?
  4. Hoe verhoudt zich de 10 miljoen euro extra onderhoud aan het spoor voor de komende zes maanden tot de in de genoemde brief gesignaleerde onderuitputting? Deelt u de mening dat er geen sprake is van extra geld maar van reeds gereserveerd geld en dat er nog steeds sprake is van onderuitputting?
  5. Klopt de analyse dat er wederom sprake is van dreigende onderuitputting in 2009 en 2010, terwijl dit volgens de voorspellingen net de ‘magere jaren' dreigen te worden? Deelt u de mening dat in 2009 op basis van het geschat aanbestedingsresultaat het marktvolume ten opzichte van 2008 zal afnemen en er hierdoor sprake is van oplopende achterstanden?
  6. Deelt u de zorgen van hen die stellen dat er bij ProRail onvoldoende capaciteit aanwezig is om de door ProRail in de brief beoogde versnelling in de aanbesteding te bereiken? Zo ja, welke stappen neemt u om deze problemen op te lossen? Acht u de door ProRail gesuggereerde concrete maatregelen zodanig substantieel dat het voor de hand ligt te veronderstellen dat deze een adequate reactie mogen heten voor de in het spoor bestaande problemen?
  7. Wanneer bent u voornemens een onafhankelijke taakgroep vitaliteit spoorsector (met betrokkenheid van vervoerders, spooraannemers, vakbonden en het ministerie), in het leven te roepen en daarmee uitvoering aan de door de Kamer aanvaardde motie Cramer c.s. (31700 XII nr. 36) te geven?
  8. Deelt u de mening dat gezien de kabinetsambities voor het spoor, het belang van de vitaliteit van de spoorsector en de kredietcrisis van ProRail geen inspanningsverplichting moet worden gevraagd maar een resultaatsverplichting en dat er daarbovenop naar verdere versnelling moet worden gezocht?

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief ProRail aan spoorbouwers mbt werkvolume 19 jan 2009499,0 kBapplication/pdfdownload
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Eurlings moet doorpakken bij ProRail''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari