Inbreng Joël Voordewind ivm Wijziging Wet primair onderwijs mbt aanpassing onderwijshuisvesting

woensdag 04 september 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wijziging van de Wet op het primair onderwijs (BES) en de Wet op de expertisecentra

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

Kamerstuk:    33 663

Datum:            4 september 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school. Genoemde leden steunen het overhevelen van de taak en het budget voor onderhoud van schoolgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen. Zij stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de overgangsregeling voor kleinere schoolbesturen met oudere gebouwen vorm krijgt. De leden vragen hoe de extra zekerheid voor besturen die ondanks de overgangsregeling niet kunnen voorzien in de onderhoudskosten er uit zal zien (MvT paragraaf 5.2). Wordt voorzien in een financieel vangnet voor besturen die in financiële problemen komen?

De leden van de ChristenUnie vragen op welke manier de overdracht van de bevoegdheid plaatsvindt. In paragraaf 5.4 van de MvT staat dat het bevoegd gezag de gemeente moet aanspreken op achterstallig onderhoud. Hoe wordt voorkomen dat scholen met achterstallig onderhoud te maken krijgen bij de daadwerkelijke overdracht van bevoegdheid en budget? Op welke manier kan een schoolbestuur formeel bezwaar maken over achterstallig onderhoud?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op de risico's die besturen aangaan op het gebied van buitenonderhoud. Het gaat immers vaak om forse en langjarige investeringen. Bovendien ligt het economisch eigendom bij de gemeente, waardoor onderpand voor schoolbesturen ontbreekt. Wordt voorzien in een waarborgfonds om dergelijke risico's af te dekken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het belangrijk dat schoolbesturen ondersteuning kunnen krijgen bij het uitoefenen van hun nieuwe taak. Zij wijzen wel op de situatie dat financiële middelen voor deze ondersteuning pas per 2015 beschikbaar komen. Kan ook op korte termijn gestart worden met de ondersteuning om schoolbesturen voor te bereiden op hun nieuwe taak? Hoe vindt financiering van deze ondersteuning plaats? Wie is verantwoordelijk voor het bieden van deze ondersteuning?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug