Bijdrage Joël Voordewind aan het voorgezet algemeen overleg Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (AO d.d. 25/03)

donderdag 02 april 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel jeugdzorg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (AO d.d. 25/03)

Kamerstuk:    31 497

Datum:           2 april 2015

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik vrees dat ik ook drie moties heb. Ik hoop dat ik ze iets rustiger kan voorlezen, zodat de mensen kunnen meeluisteren.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking die extra zorg en ondersteuning op school nodig hebben, afhankelijk zijn van verschillende budgetten;

verzoekt de regering, te zorgen voor één loket voor ondersteuningsvragen en klachten van ouders en scholen en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 154 (31497).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat middels een motie is vastgelegd dat er vanaf 2016 een maatwerkprofiel zal zijn ontwikkeld voor cliënten die niet in standaardzorgprofielen binnen de Wlz passen;

van mening dat het eerder kunnen toewijzen van maatwerkprofielen met een toereikend budget een oplossing biedt voor het organiseren van de zorg op school voor kinderen met een meervoudige beperking;

verzoekt de regering, het maatwerkprofiel binnen de Wlz per 1 juni 2015 gereed te hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 155 (31497).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Mijn derde en laatste motie gaat over een herindicatieproces dat we proberen te voorkomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders zelf een Wlz-herindicatie dienen aan te vragen voor hun schoolgaande kind met ernstige meervoudige beperking om negen dagdelen toe te voegen aan hun indicatie;

van mening dat ouders hiermee onterecht belast worden wanneer er geen wijziging is van de zorgvraag;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het CIZ deze negen dagdelen automatisch toevoegt aan de indicatie zonder tussenkomst van een herindicatieproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 156 (31497).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ik ben blij met de toezegging in de brief van de staatssecretaris om de onderwijsgelden van 6 à 8 miljoen niet meer via de samenwerkingsverbanden, maar rechtstreeks aan de scholen uit te keren. Verder ben ik er blij dat er pgb-standaarden komen.

De voorzitter:
Precies binnen de twee minuten. Knap!

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > april