Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 03 maart 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Immigratie en Asiel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Vreemdelingen en asielbeleid (AO d.d. 3/3)

Kamerstuk:    19 637          

Datum:           3 maart 2016

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb drie moties. Ik begin direct met het voorlezen ervan.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhoogde instroom zorgt voor een ingewikkeld logistiek proces dat gepaard kan gaan met verschillende verhuismomenten en dat dit met name voor kinderen extra ontwrichtend kan werken;

verzoekt de regering, de mogelijkheden van mobiele IND-hoor- en beslisambtenaren te onderzoeken, met name voor de asielzoekers met minderjarige en schoolgaande kinderen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2162 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
De informatieoverdracht is ook tijdens het algemeen overleg aan de orde geweest. Daarover heb ik de volgende motie voorbereid.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake de zelfdoding van een asielzoeker in een detentiecentrum heeft geconcludeerd dat er geen causaal verband te leggen is tussen het professioneel handelen van de verschillende relevante partners in de asielketen;

overwegende dat de inspectie desondanks wel constateert dat de focus op een snelle afhandeling en overdracht mede ertoe heeft geleid dat er kwetsbaarheden zijn waar te nemen in de informatieoverdracht van medische gegevens;

verzoekt de regering, de Inspectie Veiligheid en Justitie nader onderzoek te laten verrichten naar mogelijke knelpunten in de informatieoverdracht van medische gegevens van asielzoekers ten tijde van de huidige verhoogde instroom,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2163 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dan heb ik nog een motie voorbereid over de capaciteit van de 1F-beoordelingen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanwege de verhoogde instroom van asielzoekers het voor de IND en het Openbaar Ministerie moeilijker wordt om binnen een korte termijn effectief onderzoek te doen naar mogelijke daders van oorlogsmisdaden;

verzoekt de regering, de capaciteit van de IND en het Openbaar Ministerie in relatie tot de verhoogde instroom nader in kaart te brengen, deze zo nodig te vergroten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2164 (19637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug