Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Onderwijs op andere locatie dan school

donderdag 31 maart 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als vervanger van Eppo Bruins van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Onderwijs op andere locatie dan school (AO d.d. 16/03)

Kamerstuk:    31 135          

Datum:           31 maart 2016

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik zou graag zeggen dat het een heel boeiend algemeen overleg is geweest met de staatssecretaris. Dat is ongetwijfeld het geval geweest, maar ik was er niet bij, dus ik kan dat niet beoordelen. Ik vervang Eppo Bruins maar weet wel van de achtergrond. Ik heb de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat het thuisonderwijs kwalitatief op orde is, maar dat het toezicht op de bekostiging van het onderwijs van een andere aard is dan het toezicht op het thuisonderwijs;

van mening dat de kwaliteitsborging in het thuisonderwijs en het toezicht proportioneel en met draagvlak moeten worden georganiseerd;

verzoekt de regering, in overleg met ouderverenigingen voor thuisonderwijs en de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs kwaliteitstoezicht op thuisonderwijs te organiseren, dat onafhankelijk is van de overheid of van belangenverenigingen, en inspectietoezicht te organiseren op dit kwaliteitstoezicht op stelselniveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Bruins, Rog en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61 (31135).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug