Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat opvang wordt geweigerd aan (zieke) vreemdelingen die bereid zijn om het land te verlaten

vrijdag 10 juni 2016

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Gesthuizen (SP), Kuiken (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:         Het bericht dat opvang wordt geweigerd aan (zieke) vreemdelingen die bereid zijn om het land te verlaten

Kamerstuk:         2016Z11738

Datum:                10 juni 2016

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Ter Apel weigert zieke vreemdelingen ’? 1)

Vraag 2

Kunt u reageren op de veronderstelling van het artikel dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) opvang onthoudt aan vreemdelingen die hebben aangegeven te willen meewerken aan vertrek?

Vraag 3    

Kunt u aangeven hoe het bovenstaande zich verhoudt met het uitgangspunt van het kabinet dat uitgeprocedeerde asielzoekers in beginsel het land dienen te verlaten en dat een uitgeprocedeerde vreemdeling recht heeft op opvang wanneer de vreemdeling zich bereid heeft getoond het land daadwerkelijk te willen verlaten?

Vraag 4    

Is het waar dat de afgelopen maanden aan verschillende uitgeprocedeerde vreemdelingen opvang is geweigerd ondanks een verklaring dat ze willen meewerken aan vertrek? Is het waar dat opvang is geweigerd vanwege onvoldoende ‘zicht op terugkeer’? Kunt u aangeven waarom deze vreemdelingen, ondanks de bereidheid om terug te keren, maar voor wie klaarblijkelijk ‘onvoldoende zicht op terugkeer bestaat’, geen aanspraak kunnen maken op de buitenschuld-regeling?

Vraag 5    

Hoe verhoudt zich dit bovendien met de motie Voordewind/Voortman waarin de regering wordt verzocht de handelswijze van de Pauluskerk over te nemen om zodoende de vrijwillige terugkeer te bevorderen? Op welke wijze draagt deze handelswijze van de DT&V aan het daadwerkelijk vertrek van deze vreemdelingen?

Vraag 6    

Wanneer kan de Kamer de uitwerking van het bed-bad-broodakkoord verwachten? Kunt u aangeven waarom deze uitwerking nog altijd op zich laat wachten?

Vraag 7    

Kunt u reageren op het feit dat een groep van tien ‘medisch kwetsbare’ vreemdelingen per 1 juli de 24-uursopvang dienen te verlaten? Deelt u de mening dat het alternatief – een beperkte opvang voor enkele uren per dag – deze medisch-kwetsbare groep nodeloos in medische problemen brengt? Acht u het aanvaardbaar dat vreemdelingen die behoefte hebben aan medische begeleiding hierdoor op straat komen te staan?

1) NRC Handelsblad, 8 juni 2016: http://www.nrc.nl/next/2016/06/08/ter-apel-weigert-zieke-vreemdelingen-1626872

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief > 2016 > juni