Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Energie (AO d.d. 20/04)

Carla Dik-Faber - Foto: Anne-Paul Roukemadonderdag 16 juni 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Energie (AO d.d. 20/04)

Kamerstuk:    31 510          

Datum:           16 juni 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Naar aanleiding van het algemeen overleg dien ik één motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de motie-Van Weyenberg/Van Veldhoven (34302, nr. 99) heeft aangenomen om kolencentrales uit te faseren;

overwegende dat door gesubsidieerde warmtenetten de businesscase van kolencentrales wordt verbeterd en de levensduur wordt verlengd;

verzoekt de regering, geen publieke middelen in te zetten voor restwarmteprojecten van kolencentrales,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58 (31510).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug