Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

donderdag 21 april 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VSO over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

Kamerstuk:    29 689          

Datum:           21 april 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Het moment is aangebroken: ik ga mijn motie indienen!

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NZa heeft geadviseerd de tarieven voor logopedie vrij te geven;

constaterende dat de minister overweegt dit advies van de NZa over te nemen;

overwegende dat de beroepsvereniging NVLF zich uitspreekt tegen het opheffen van de tariefregulering vanwege het vervallen van een ijkpunt;

verzoekt de minister, de tarieven voor logopedie pas vrij te geven als de afspraken uit Het Roer Gaat Om zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 703 (29689).

Mevrouw Leijten (SP):
Kan mevrouw Dik aangeven waarin de strekking van haar motie afwijkt van de strekking van mijn motie?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
In de motie van de SP-fractie staat vrij expliciet dat de tarieven niet vrijgegeven moeten worden. Wellicht dat ik die motie ga steunen, maar ik constateer ook dat er in de Kamer waarschijnlijk geen meerderheid voor deze motie zal zijn. Daarom heb ik een motie ingediend waarin ik de mogelijkheid van vrije tarieven openlaat, maar daar wel de voorwaarde aan verbindt dat de afspraken uit Het Roer Moet Om, de afspraken die over de huisartsenzorg zijn gemaakt, ook in de logopediesector worden geïmplementeerd. Ik stel namelijk een gebrek aan vertrouwen vast tussen de zorgverzekeraars en de logopedisten. Als dat vertrouwen is hersteld doordat er goede afspraken zijn gemaakt, conform Het Roer Moet Om, voldoen we aan een belangrijke randvoorwaarde voor het vrijgeven van de prijzen.

De voorzitter:
Ik wil het debat niet overdoen. Even heel kort nog!

Mevrouw Leijten (SP):
We hebben geen debat gehad, want het is in een schriftelijk overleg behandeld.

De voorzitter:
U hebt gelijk.

Mevrouw Leijten (SP):
Het is overigens ook niet het enige schriftelijke overleg dat hierover is gegaan, want we hebben er meerdere gehad. Dit is wel het enige overleg waarbij we moties indienen, dus …

Die overweging staat ook in mijn motie. Ik vind het eigenlijk een beetje gek om verschillende moties met dezelfde strekking voor te leggen, want dat leidt tot verwarring. Ik nodig mevrouw Dik-Faber uit om samen met mij te bekijken of we er één motie van kunnen maken. Dat moet kunnen, want volgens mij is helder wat we willen. Ik stel voor geen vrije prijzen in te voeren en de rust te behouden. Daarmee zeg ik niets over de mogelijkheid dat het in de toekomst ooit een keer wel zou kunnen. Op dit moment moeten we dat besluit in ieder geval niet nemen, omdat dat haaks staat op alle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Volgens mij zegt mevrouw Dik-Faber precies hetzelfde.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ik ben van mening dat onze moties wel degelijk verschillend zijn, omdat mevrouw Leijten het met haar motie nu wil uitsluiten en geen opening biedt voor de toekomst. Ik doe dat wel in mijn motie, maar ik ben uiteraard van harte bereid om te bezien of wij de boel in elkaar kunnen schuiven. En dan maar hopen op een meerderheid.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug