Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Eerstelijnszorg

donderdag 21 april 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 17/03)

Kamerstuk:    33 578          

Datum:           21 april 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NZH heeft geadviseerd de tarieven voor logopedie vrij te geven;

constaterende dat de minister overweegt het advies van de NZH over te nemen …

Voorzitter. Ik hoor allemaal geroezemoes uit de zaal.

De voorzitter:
Ik denk dat u iets te vroeg bent met deze motie. Wij hebben straks een VSO over de vaste prijzen logopedie. Zal ik u alvast op de sprekerslijst zetten?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Dank dat u mij daarop attendeert en doet u dat. Ik had gemeend de motie bij deze gelegenheid te kunnen indienen, maar ik wacht er wel even mee.

Dan ga ik over naar de andere motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat apothekers als medebehandelaars samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen de kern van de lokale zorg rondom de patiënt vormen;

overwegende dat van deze driehoek zowel de huisarts als de wijkverpleging buiten het eigen risico valt;

van mening dat eenduidigheid ook van belang is voor de patiënt en verzekerde;

verzoekt de regering, de zorg van de apotheker uit het eigen risico te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (33578).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Toch nog een opmerking over Het Roer Gaat Om: ik dien daarover geen motie in. Ik weet dat het proces loopt. Het is ongelooflijk belangrijk dat de zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over de huisartsenzorg, maar wij zien dat het nu wordt uitgebreid naar de apothekers in de eerste lijn. Dat is goed. Ik volg die ontwikkelingen nauwgezet en ik hoop dat er goede afspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl .

« Terug