Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg betreffende de OCW-begroting onderdeel Cultuur

maandag 19 november 2018

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstuknr. 35 000 – VIII

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Het is altijd weer een plezier om met deze minister in debat te gaan over de cultuurbegroting. Ik zie hoe enthousiast en betrokken zij is bij de culturele sector en dat deel ik. Het is fantastisch om te zien hoe jonge en oudere mensen hun creatieve talenten benutten, als amateur of als professional, en hoe andere mensen daarvan kunnen genieten. Kunst en cultuur horen bij ons mens-zijn en zijn waardevol voor onze samenleving.

Dit kabinet investeert 325 miljoen extra in erfgoed. Als het gaat om kerken is voortgezet gebruik de beste optie voor behoud, en anders komt herbestemming in beeld. Kan de minister aangeven hoever gemeenten zijn met het opstellen van kerkenvisies? Worden eigenaren en omwonenden voldoende betrokken bij herbestemming, bijvoorbeeld met een right to challenge, zoals de Kamer bij motie heeft uitgesproken?

Restauratie of herbestemming is een logisch moment voor verduurzaming. De minister wijst naar de Routekaart verduurzaming monumenten, maar de minister kan hier met het subsidie-instrumentarium ook zelf op sturen. Is zij bereid om een duurzaamheidsparagraaf onderdeel te laten zijn van een subsidiabel plan voor restauratie of herbestemming?

Met de RCE, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is er overleg over de restauratie van de uitgebrande St. Urbanuskerk in Amstelveen. De minister schrijft dat de subsidie uit de Sim beschikbaar blijft. Deze subsidie — ik citeer de website van de overheid — is bedoeld voor sober onderhoud, voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Volgens mij is er in Amstelveen wel wat meer nodig. Wat kan de minister nog extra doen?

Voorzitter. Het is goed dat de minister in kaart brengt wat de mogelijkheden zijn voor collectief onderhandelen. Heeft de minister al zicht op de gevolgen van implementatie van de Fair Practice Code? Een eerlijk loon moet ergens van betaald worden en het zou jammer zijn als dit ten koste gaat van andere belangrijke zaken, zoals het cultuuraanbod. Verder steun ik het pleidooi van GroenLinks en D66 voor een beter inkomen voor ensembleleden. Voorzitter. Voor de nieuwe BIS-periode is het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen Rijk en decentrale overheden en tussen de BIS en de fondsen, zodat culturele instellingen niet tussen wal en schip vallen. Wat zijn de plannen van de minister? Ook is er meer aandacht nodig voor ondersteunende functies, onderzoek, archivering en digitalisering. Is de minister bereid dit mee te nemen in de adviesaanvraag voor het toekomstige culturele stelsel? En neemt de minister ook de wetenschapsmusea mee in haar adviesaanvraag?

Voorzitter. Veel creatieve broedplekken zijn tot stand gekomen met betrokkenheid van woningcorporaties. Sinds de Woningwet 2015 is het maatschappelijk vastgoed veelal afgestoten als zijnde niet-DAEB, Diensten van Algemeen Economisch Belang. Is de minister bereid om een quick scan uit te voeren naar het gebrek aan atelierruimten en met gemeenten en het culturele veld te kijken welke andere partijen ateliers als maatschappelijk vastgoed zouden kunnen beheren? Zijn er ook mogelijkheden om leegstaand vastgoed te benutten? Graag een reactie.

Voorzitter. De minister heeft de ambitie om alle leerlingen in ons land te laten kennismaken met het parlement. Ik krijg signalen dat een groot deel van de leerlingen op praktijkscholen in het voortgezet speciaal onderwijs niet hieraan kan meedoen, omdat deze leerlingen een aangepast programma nodig hebben. Is de minister bereid zich in te spannen om ook deze groep te bereiken?

Tot slot. Vorig jaar heb ik de minister gevraagd naar de toegankelijkheid van cultuur in het kader van het VN-verdrag Handicap. Ik ben blij om te lezen dat de minister een deel van de 1 miljoen hiervoor wil inzetten. Wat de ChristenUnie betreft is dat minstens de helft ervan. Ik heb de minister specifiek gevraagd naar het organiseren van een conferentie, zodat culturele instellingen van elkaar kunnen leren. De minister heeft onlangs overleg gehad met het culturele veld, gehandicaptenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Mijn vraag is of dit de opstap is naar de conferentie.

Dank u wel.

Meer informatie

« Terug