Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Ziekenhuiszorg (AO d.d. 21/11)

donderdag 22 november 2018

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bruins voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 31 016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overnemende partij in Lelystad inzet op een spoedpost overdag en in de avonduren voor niet-complexe SEH-zorg;

constaterende dat, zodra de overname stabiel is, in Lelystad mogelijkheden lijken te zijn voor het realiseren van een acute-opnameafdeling met 48 uursverblijf;

constaterende dat er in de toekomst op basis van arbeidsmarkt- en/of demografische ontwikkelingen wellicht mogelijkheden zijn voor een 24/7 SEH en/of acute verloskunde;

overwegende dat het van het grootste belang is dat personeel zo lang mogelijk behouden blijft voor Lelystad;

overwegende dat de minister nader onderzoek zal doen naar mogelijke personeelstekorten voor de SEH in Lelystad;

verzoekt de regering in overleg met relevante partijen zoals de zorgverzekeraar na de doorstart te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op de kortst mogelijke termijn een SEH met ok en zonder ic te realiseren, en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Arno Rutte, Raemakers, Van den Berg en Ellemeet.

Zij krijgt nr. 168 (31016).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de 45 minutennorm vanaf Urk door de excentrische ligging ternauwernood gehaald wordt;

overwegende dat de minister voor Medische Zorg heeft toegezegd de 45 minutennorm te evalueren, maar dat de inwoners op Urk daar niet op kunnen wachten;

overwegende dat Urk het hoogste geboortecijfer van Nederland kent;

spreekt uit dat Urk voor het cluster Noord van de RAV Flevoland de hoofdpost moet worden, zodat er altijd voldoende ambulances en personeel beschikbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van den Berg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 169 (31016).

De heer Van Gerven heeft een vraag.

De heer Van Gerven (SP):
Die gaat over de vorige motie van mevrouw Dik-Faber over het vermeende personeelstekort in Lelystad om de spoedeisende hulp en de klinische verloskunde open te houden. Vindt de ChristenUnie ook niet dat dit eigenlijk een drogreden is? Als de aanrijtijden voor de verloskunde in Urk vier minuten langer zouden zijn geweest in het theoretische model van het RIVM dan zou het geen probleem zijn geweest, maar dat zou het wettelijk zijn gerealiseerd. Zo zijn de regels. Vindt de ChristenUnie met dat in het achterhoofd eigenlijk ook niet dat het personeelstekort geen goed argument is in de discussie die we tot nu toe hebben gehad?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Gisteren hebben wij hier een uitgebreid debat over gevoerd van wel vierenhalf of vijf uur lang, geloof ik. Deze elementen zijn door mij in het debat naar voren gebracht. Volgens mij zijn er door de minister een paar mooie toezeggingen gedaan, onder andere dat de 45 minutennorm nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Ik ben heel blij dat de minister dat wil doen. Het is inderdaad een heel harde grens. Als je op 43 of 44 minuten zit, voldoe je aan de norm, maar op 46 minuten niet. Is dat nog houdbaar in de toekomst? De minister heeft gezegd dat hij daarnaar wil gaan kijken. Daar ben ik heel blij mee. Ook heeft de minister gezegd dat hij de medische staf van de IJsselmeerziekenhuizen en St Jansdal met elkaar om de tafel zal zetten, met ook de curator erbij. Dan wordt bekeken wat er nu waar is van het personeelstekort. Ook wij hebben gehoord dat er wel degelijk personeelstekorten zijn bij de verloskunde, maar dat het een heel ander verhaal is bij de spoedeisende hulp. Ik kan het hele debat van gisteren gaan herhalen, maar volgens mij is dit uitgebreid aan de orde geweest en gaat de minister hier ook mee aan de slag.

De voorzitter:
Dat lijkt me geen goed idee. De heer Van Gerven kort.

De heer Van Gerven (SP):
Ja, afrondend. Het gaat mij erom dat, als het 46 minuten was geweest, het personeelstekort niet aan de orde zou zijn geweest. De minister had het dan gewoon uitgevoerd of laten uitvoeren of hoe dan ook. Is het met die constatering in het achterhoofd niet bizar dat het personeelstekort als argument wordt gebruikt, terwijl het zonneklaar is dat voor de leefbaarheid en de veiligheid de klinische verloskunde en de spoedeisende hulp in Lelystad overeind moeten blijven?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ik zie dat er in de breedte van de zorg een personeelstekort is. Gisteren hebben we met elkaar gewisseld dat dit op andere plekken zo is en dat dit ook in Lelystad aan de orde is. Ik heb namens mijn fractie naar voren gebracht dat dit niet hét argument kan zijn voor de spoedeisende hulp. Tegelijkertijd hebben we hier wel mee te dealen. We hebben er ook mee te dealen dat er een overnamekandidaat is die zegt: gezien de hele situatie zie ik daar op dit moment geen mogelijkheden voor. We kunnen wel heel stoer roepen dat het moet en het zal, maar vanuit de Kamer gaan we dat niet realiseren. Integendeel, als we hier met elkaar uitspreken dat het moet en het zal, is misschien de enige overnamekandidaat morgen van tafel en hebben we dankzij de heer Van Gerven straks helemaal geen doorstart van het ziekenhuis. Dat is toch niet wat mijn fractie wil.

De voorzitter:
Ik zie dat de verleiding groot is om dit deel van het debat opnieuw te voeren, maar dat gaan we niet doen, mede met het oog op de tijd. Er zijn bijna twintig moties ingediend, die nog moeten worden behandeld. Uw collega-woordvoerders Justitie en Veiligheid staan al te trappelen.

De heer Van Gerven (SP):
Ik werd persoonlijk aangesproken.

De voorzitter:
Dank. Mevrouw Dik-Faber, u hebt nog één motie voor te lezen?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ja, nog één motie, voorzitter. Het moge duidelijk zijn dat ook mijn fractie de situatie betreurt, maar we doen wat we kunnen in deze Kamer om het maximale voor de mensen in Lelystad en ook op Urk te realiseren.

Dan mijn laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnen het ziekenhuis in Lelystad sommige vormen van zorg zoals oogheelkunde, nierdialyse en revalidatie niet door het ziekenhuis zelf worden aangeboden, maar door derde partijen;

van mening dat binnen het ziekenhuis in Lelystad een zo compleet mogelijk palet aan zorg moet worden geleverd;

overwegende dat de curator zich alleen richt op het bod van de overnemende partij waar deze specialismen aangeboden door derden niet in zitten;

overwegende dat er belangstelling bestaat voor een eerstelijnsgeboortecentrum en een eerstelijnsverblijfvoorziening;

verzoekt de regering zich ervoor in te spannen dat deze aanvullende specialismen behouden blijven of zullen worden gerealiseerd in Lelystad en dat deze specialismen goed aansluiten op het bod van de overnemende partij,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Raemakers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 170 (31016).

Meer informatie

« Terug