Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Michel Rog (CDA) over het bericht dat de Technische Universiteit (TU) Eindhoven religieuze studentenverenigingen weert

Eppo Bruins - Foto: Anne Paul Roukemavrijdag 24 juni 2016

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en het Tweede Kamerlid Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:          Het bericht dat de Technische Universiteit (TU) Eindhoven religieuze studentenverenigingen weert

Kamerstuk:          2016Z12965

Datum:                 24 juni 2016

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «TU Eindhoven weert Ichthus», waarin staat dat de ondersteuning van religieuze studentenverenigingen wordt ingetrokken? 1)

Vraag 2

Is het waar dat de TU Eindhoven de ondersteuning aan de christelijke studentenvereniging Ichthus Eindhoven niet meer toekent, waarmee de vereniging niet dezelfde kansen op (financiële) ondersteuning en bestuurs-beurzen heeft als andere verenigingen? Zo ja, op welke gronden is dit besluit genomen?

Vraag 3

Is het waar dat dit besluit (mede) gegrond is op de religieuze (christelijke) identiteit van Ichthus Eindhoven? Zo ja, in hoeverre is hierin verdisconteerd dat de vereniging de christelijke identiteit verbindt met een open toelatingsbeleid?

Vraag 4

Hoe verhoudt zich dit besluit tot de Algemene wet gelijke behandeling die direct en indirect onderscheid op basis van (onder andere) godsdienst verbiedt?

1) Trouw, 8 juni 2016

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief > 2016 > juni