Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO

woensdag 06 januari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   De benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO

Kamerstuk:    2016Z00080

Datum:           6 januari 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «VPRO-directeur; RvT van NPO heeft schijn van politieke partijdigheid»? 1) Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Kunt u de Kamer nader informeren over de procedure die is gevolgd bij het zoeken naar leden voor de nieuwe Raad van Toezicht? Kunt u nader toelichten hoe de benoemingscommissie tot stand is gekomen? Kan nader worden toegelicht op welke wijze de profielschets voor de samenstelling en organisatie van de Raad van Toezicht tot stand is gekomen? Op welke wijze is de onafhankelijkheid van de benoemde kandidaten geborgd?

Vraag 3

Wat betekent de kritiek van de directeur van de VPRO, Lennart van de Meulen, op de onafhankelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht voor het functioneren van de Raad van Toezicht?

Vraag 4

Is het u bekend of deze kritiek breed wordt gedeeld?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de schijn van partijdigheid moet worden weggenomen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

1) 4 januari 2016; http://www.mediajournaal.nl/2016/01/04/vpro-directeur-rvt-van-npo-heeft-schijn-van-politieke-partijdigheid.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug